Euroopan komissio

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artikla

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 244 artikla – Euroopan komission tehtävät, kokoonpano, toimivalta ja toiminta

SEUT:n 245 artikla – Euroopan komission tehtävät, kokoonpano, toimivalta ja toiminta

SEUT:n 246 artikla – Euroopan komission tehtävät, kokoonpano, toimivalta ja toiminta

SEUT:n 247 artikla – Euroopan komission tehtävät, kokoonpano, toimivalta ja toiminta

SEUT:n 248 artikla – Euroopan komission tehtävät, kokoonpano, toimivalta ja toiminta

SEUT:n 249 artikla – Euroopan komission tehtävät, kokoonpano, toimivalta ja toiminta

SEUT:n 250 artikla – Euroopan komission tehtävät, kokoonpano, toimivalta ja toiminta

ARTIKLOJEN TARKOITUS

Artikloissa vahvistetaan EU:n toimeenpanovaltaa käyttävän Euroopan komission tehtävät, kokoonpano, toimivalta ja nimittämismenettely.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävät

1. Uuden lainsäädännön ehdottaminen – komissio on ainoa EU:n toimielin, joka esittää lainsäädäntöehdotuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

2. EU:n politiikkojen toteuttaminen ja EU:n rahoituksen jakaminen – komissio määrittää yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa EU:n ensisijaiset menot sekä laatii ja toteuttaa vuotuisen talousarvion.

3. EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon valvonta – komissio varmistaa yhdessä EU:n tuomioistuimen, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti kaikissa EU-maissa.

4. EU:n edustaminen kansainvälisesti – komissio puhuu EU-maiden puolesta kansainvälisissä elimissä (kuten Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa).

Kokoonpano

Puheenjohtaja

Nimittäminen

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Sopimus Euroopan unionista

17

Komission tehtävä ja kokoonpano, komission puheenjohtajan nimittäminen ja valtuudet

Sopimus Euroopan unionista

18

Korkean edustajan, varapuheenjohtajan nimittäminen ja toimivalta

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Komission työskentelytavat

ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – III osasto – Määräykset toimielimistä – 17 ja 18 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 26–27)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 1 luku – Toimielimet – 4 jakso – Euroopan komissio – 244, 245, 246, 247, 248, 249 ja 250 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 155–157)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Eurooppa-neuvoston päätös 2013/272/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2013 Euroopan komission jäsenten lukumäärästä (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 98)

Viimeisin päivitys: 11.10.2017