Euroopan avoimuusaloite

Tämä tiedonanto kuuluu Euroopan avoimuusaloitetta koskevan Vihreän kirjan ja sen jälkeisen julkisen konsultointiprosessin seurantaan. Tässä käsitellään edunvalvontaa, konsultointiprosessin vähimmäisvaatimuksia ja EU-rahastojen edunsaajien julkistamista.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 21. maaliskuuta 2007 – Euroopan avoimuusaloitetta koskevan Vihreän kirjan seuranta [KOM(2007) 127 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tämä tiedonanto kuuluu 3. toukokuuta 2006 annetun Euroopan avoimuusaloitetta koskevan Vihreän kirjan seurantaan (ETI). Siinä vastataan konsultointiprosessiin osallistuneiden esille tuomiin perusteluihin (komission henkilöstön työasiakirjan SEK(2007) 360 tulokset) ja kerrotaan komission suunnittelemista toimenpiteistä.

Edunvalvonta * (lobbaus)

Konsultointiprosessin vastaajat suhtautuivat kriittisesti sanan "lobbaus" kielteiseen vivahteeseen. Komissio kuitenkin painottaa, ettei määritelmä sisällä kielteisiä asenteita ja että edunvalvonta on ehdottoman tärkeää demokratian kannalta. Vihreässä kirjassa ehdotettu rekisteri saa siitä huolimatta nimekseen "Edunvalvojarekisteri”.

Rekisterin perustaminen vapaaehtoispohjalta sai paljon kannatusta. Monien mielestä kuitenkin vain pakollinen rekisteri takaisi täydellisen avoimuuden. Komissio edistää silti vapaaehtoista ja kannustavaa lähestymistapaa saavuttaakseen entistä laajemmin eurooppalaiset edunvalvojat. Rohkaistakseen edunvalvojia rekisteröitymään komissio yhdistää rekisteriin perusmallin verkkokonsultointia varten. Konsultointiprosessiin osallistuvia pyydetään järjestelmällisesti rekisteröitymään. Heidän on annettava tietoa ajamistaan eduista, tehtävistään ja rahoituslähteistään.

Vihreässä kirjassa mainitaan, että rekisteröityjen edunvalvojien* (lobbaajien) tulee hyväksyä myös menettelysäännöt. Konsultoinnissa ei tällaisten menettelysääntöjen kehittämistä tai seurantaa käsitelty kuitenkaan yksityiskohtaisesti. Sen mukaan vastuu sääntöjen kehittämisestä kuuluisi edunvalvojille. Vastaajien mielestä tämä olisi vaikea toteuttaa käytännössä. Sen vuoksi komissio aikoo itse tarkistaa ja päivittää vuonna 1992 hyväksytyt vähimmäisvaatimukset.

Toimielinten yhteistyöhön perustuva lähestymistapa, jossa komissiolla ja Euroopan parlamentilla olisi yhteinen rekisteri ja menettelysäännöt, sai vastaajien vahvan kannatuksen. Myös komissio tukee tätä vaihtoehtoa uskoen sen antavan taas uuden kannustimen rekisteröitymiseen. Siksi se pyytääkin muita toimielimiä harkitsemaan tätä vaihtoehtoa tarkemmin.

Neuvottelut menettelysäännöistä käynnistyvät ennen kesää 2007. Edunvalvojarekisteri lanseerataan keväällä 2008. Komissio tarkistaa rekisterin toimivuuden keväällä 2009.

Konsultointiprosessin vähimmäisvaatimukset

Komission konsultointiprosessin vähimmäisvaatimukset saivat vastaajilta melko myönteistä palautetta. Siitä huolimatta pystyttiin osoittamaan tiettyjä heikkouksia, kuten palautteen tuottaminen konsultointiprosessin kahdeksan viikon aikarajan vaikutuksista ja noudattamisesta sekä kohdennettujen konsultointiprosessien tasapainottaminen asianmukaisten sidosryhmien välillä. Konsultointiprosessien laadun parantamiseksi komissio aikoo vahvistaa konsultointiprosessin vähimmäisvaatimusten soveltamista yhtenäisellä lähestymistavalla, joka varmistaa monenlaisten mielipiteiden ilmaisun, ja tuottamalla parempaa palautetta.

EU-rahastojen edunsaajien julkistaminen

Vihreän kirjan julkaisemisen jälkeen komissio käynnisti jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja useiden sidosryhmien kanssa keskustelut EU-rahastojen edunsaajiin liittyvien tietojen julkistamisesta. Nämä keskustelut johtivat yksimielisyyteen kyseisten tietojen julkistamisesta. Näin ollen asia lisättiin Varainhoitoasetukseen.

Lainsäädännöllisten muutosten lisäksi on ryhdytty tiettyihin käytännön toimiin. Konsultointiprosessin osallistujat ilmaisivat toiveensa hakuominaisuuksiltaan helposta ja keskitetystä tietopankista, jossa olisi tietoja komission hallinnoimien rahastojen edunsaajista. Tiedon keruu ja julkistaminen jäävät silti jäsenvaltioiden toimeenpanoelinten vastuulle. Asianmukaisten tietojen julkaisemisen käynnistämiseksi vuodesta 2008 alkaen on ryhdytty seuraaviin toimiin Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa:

Keskeiset termit

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission sopimus avoimuusrekisterin perustamisesta unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille [EUVL L 191, 22.7.2011].

Komission tiedonanto, annettu 27. toukokuuta 2008 – Euroopan avoimuusaloite – Puitteet komission ja edunvalvojien välisille suhteille (rekisteri ja menettelysäännöt) [KOM(2008) 323 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

See also

Lisätietoja on verkko-osoitteissa:

Viimeisin päivitys 17.09.2008