Renkaiden polttoainetaloudellisuutta, jarrutuskapasiteettia ja melutasoa koskevat tiedot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2020/740 renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta

Rengastoimittajien on:

Rengasjakelijoiden on:

Uusien ajoneuvojen toimittajien ja jakelijoiden on toimitettava asiakkaille renkaiden rengasmerkintä, tuoteseloste ja asiaankuuluva tekninen myynninedistämismateriaali ennen ajoneuvon hankintaa.

Internet-palveluntarjoajien on varmistettava, että niiden sivustoilla renkaita myyvät toimittajat esittävät tarvittavat merkinnät ja tuoteselosteet.

Kansallisten viranomaisten on

Euroopan komissio

Kumoaminen

Asetuksella (EU) 2020/740 kumotaan renkaiden merkitsemisestä annettu asetus (EY) N:o 1222/2009 (ks. tiivistelmä).

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä sovelletaan 1. toukokuuta 2021 alkaen.

TAUSTAA

Rengasmerkintäjärjestelmällä pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja meluhaittoja sekä parantamaan liikenneturvallisuutta. Renkaiden osuus ajoneuvon polttoaineen kulutuksesta on 20–30 prosenttia. Niiden vierintävastuksen vähentäminen auttaa vähentämään päästöjä ja lisää kuluttajien saamia kustannussäästöjä vähentämällä polttoaineen kulutusta.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Loppukäyttäjä: yksittäinen kuluttaja, kalustopäällikkö tai maantiekuljetusyritys.
Pinnoitus: kunnostettu rengas, jossa kulunut kulutuspinta korvataan uudella materiaalilla.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2020/740, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta, asetuksen (EU) 2017/1369 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (EUVL L 177, 5.6.2020, s. 1–31)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (EUVL L 169,25.6.2019, s. 1–44)

Asetukseen (EU) 2019/1020 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1–23)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46–58)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1–24)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 02.12.2020