Euroopan unionin ja Sveitsin välinen kauppasopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin välinen sopimus

Asetus (ETY) N:o 2840/72 Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin välisen sopimuksen tekemisestä

SOPIMUKSEN JA ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tavoitteet

Sopimuksen tärkeimpinä tavoitteina on

Tariffien ja muiden kuin tariffitoimenpiteiden poistaminen

Kilpailusäännöt

Kummankin osapuolen on noudatettava kilpailusääntöjä, joilla kielletään määräävän markkina-aseman, kartellien ja monopolien väärinkäyttö, valtiontukisääntöjen ohella.

Sekakomitea

Sopimuksella perustetaan molempien osapuolten jäsenistä koostuva sekakomitea. Se

VOIMAANTULO

Sopimus tuli voimaan 1. tammikuuta 1973. Sopimukseen on myöhemmin liitetty useita pöytäkirjoja.

TAUSTAA

EU:n ja Sveitsin välisiin poliittisiin suhteisiin sovelletaan yli sataa ”kahdenvälistä” sopimusta, jotka kattavat monia eri näkökohtia, kuten tutkimuksen ja innovoinnin, Schengen-alueen, turvapaikkapolitiikan ja vastavuoroisen tunnustamisen.

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus (EYVL L 300, 31.12.1972, s. 189–280)

Sopimukseen tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2840/72, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972, Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä, sen soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta sekä lisäsopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaolosta Liechtensteinin ruhtinaskunnassa (EYVL L 300, 31.12.1972, s. 188)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 5–17)

Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52–79)

Sopimus Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamisesta jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 19–48)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta (EUVL L 114, 30.4.2002, s. 369–429)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Puitesopimus Euroopan yhteisöjen ja Sveitsin valaliiton tiede- ja teknologiayhteistyöstä (EYVL L 313, 22.11.1985, s. 6–8)

Viimeisin päivitys: 10.09.2020