Ekologisen suunnittelun vaatimukset – hitsauslaitteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2019/1784 ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta hitsauslaitteille

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä sovelletaan 1. tammikuuta 2021 alkaen.

TAUSTAA

Direktiivissä 2009/125/EY vahvistetaan energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteet. Komission on asetettava vaatimukset tuotteille, joilla käydään yleisesti kauppaa EU:ssa ja joilla on merkittävä ympäristövaikutus.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Ekologinen suunnittelu: käytännöt, joilla pyritään parantamaan tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa ja erityisesti niiden energiatehokkuutta niiden elinkaaren aikana paremman suunnittelun avulla.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EU) 2019/1784, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta hitsauslaitteille (EUVL L 272, 25.10.2019, s. 121–135)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto – Ekologista suunnittelua koskeva työsuunnitelma vuosiksi 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12–33)

Asetukseen (EU) N:o 1025/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38–71)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10–35)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 29.01.2020