Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus

Päätös 88/540/ETY otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan tekemisestä

YLEISSOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Osapuolten on yleisten velvoitteiden mukaisesti ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi haitoilta, jotka johtuvat tai saattavat johtua otsonikerroksen todellisia tai todennäköisiä muutoksia aiheuttavasta ihmisen toiminnasta. Osapuolten on toimien asiaankuuluvien tieteellisten ja teknisten näkökohtien perusteella erityisesti

Otsonikerroksen tutkimuksessa ja tieteellisissä arvioinneissa, joihin osapuolet osallistuvat joko suoraan tai kansainvälisissä elimissä, keskitytään

Lisäksi osapuolet

Osapuolten kokous (jossa kaikki allekirjoittajamaat ovat edustettuina ja jossa niillä on äänioikeus):

Osapuoli voi neljän vuoden kuluttua siitä, kun yleissopimus on tullut voimaan, ilmoittaa aikomuksestaan irtisanoutua siitä. Irtisanoutuminen tulee voimaan vuoden kuluttua.

MISTÄ ALKAEN YLEISSOPIMUSTA JA PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Otsonikerros tarkoittaa ilmakehän rajakerroksen yläpuolella olevaa ilmakehän otsonikerrosta.
Osapuoli tarkoittaa valtiota, joka on ratifioinut sopimuksen.

ASIAKIRJAT

Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus (EYVL L 297, 31.10.1988, s. 10–20)

Neuvoston päätös 88/540/ETY, tehty 14 päivänä lokakuuta 1988, otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 297, 31.10.1988, s. 8–9)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista (EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1–30)

Asetukseen (EY) N:o 1005/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista – Euroopan talousyhteisön julistus (EYVL L 297, 31.10.1988, s. 21–28)

Neuvoston päätös 82/795/ETY, tehty 15 päivänä marraskuuta 1982, ympäristöön pääseviä kloorifluorihiilivetyjä koskevien varotoimenpiteiden lujittamisesta (EYVL L 329, 25.11.1982, s. 29–30)

Neuvoston päätös 80/372/ETY, tehty 26 päivänä maaliskuuta 1980, ympäristöön pääsevistä kloorifluorihiilivedyistä (EYVL L 90, 3.4.1980, s. 45)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195–230)

Viimeisin päivitys: 12.12.2019