Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt maaleissa, lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Tämän direktiivin, eli ”maalidirektiivin”, tarkoituksena on rajoittaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC*) kokonaispitoisuutta orgaanisten liuotteiden käytön johdosta tietyissä maaleissa, lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa. Näin pyritään ehkäisemään tai vähentämään ilman pilaantumista, joka aiheutuu siitä, että VOC-yhdisteet myötävaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tällä direktiivillä määritetään tekniset vaatimukset tiettyjen maalien ja lakkojen (lukuun ottamatta aerosoleja) sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden osalta. Ne ovat pääasiassa pinnoitteita, joita käytetään rakennuksiin ja ajoneuvoihin. Kyseiset tuotteet luetellaan alaluokissa direktiivin A liitteessä.

Tällä direktiivillä täydennetään kemiallisten aineiden ja valmisteiden merkitsemisestä annettua asetusta (EY) N:o 1272/2008 ja asetetaan EU:n jäsenvaltioille velvollisuus varmistaa, että kyseisiä tuotteita saatetaan markkinoille vain, jos niiden VOC-pitoisuus ei ylitä direktiivin II liitteessä ilmoitettuja raja-arvoja (jotka vaihtelevat 30:sta 750 grammaan/litra (g/l) maalien ja lakkojen osalta), ja että merkintävaatimuksia noudatetaan. Merkinnässä on ilmoitettava:

Direktiivin II liitteessä luetellaan myös VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus ajoneuvojen korjausmaalituotteille. Euroopan komissio mukauttaa tätä luetteloa teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

Jäsenvaltioiden on raportoitava valvontaohjelman tulokset tämän direktiivin noudattamisen todentamiseksi sekä niiden tuotteiden luokat ja määrät, joille on myönnetty lupa. Se on toimitettava komissiolle joka viides vuosi. Jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten tuotteiden vapaa liikkuvuus, jotka käyttövalmiina ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia. Niiden on myös asetettava tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavat seuraamukset ja varmistettava niiden täytäntöönpano.

Komissio antoi tämän kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotta tarkastellaan:

Komissio antoi lisäksi kertomuksen maalien, lakkojen ja ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden valmistamista koskevasta teknisestä kehityksestä. Tässä kertomuksessa tarkastellaan, onko yleisiä edellytyksiä ja mahdollisuuksia vähentää tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden VOC-pitoisuutta edelleen, muun muassa voidaanko maalit jakaa sisätiloissa ja ulkotiloissa käytettäviin maaleihin.

Maalidirektiivillä muutettiin aikaisempaa VOC-yhdisteiden päästöjä koskevaa direktiiviä (direktiivi 1999/13/EY, joka on korvattu direktiivillä 2010/75/EU, eli teollisuuden päästöistä annetulla direktiivillä), jolla poistetaan ”ajoneuvojen korjausmaalien” alatoiminto (maantieajoneuvojen maalaus osana ajoneuvon korjausta, entistämistä tai koristelua tuotantolaitosten ulkopuolella) direktiivin soveltamisalasta. Tämä toiminto siirretään nyt maalidirektiivin soveltamisalan piiriin.

Poikkeuksena tätä ei vaadita sellaisten maalien, lakkojen ja korjausmaalilakkojen kohdalla, joita käytetään:

Valvonta- ja raportointivaatimukset kumotaan ja korvataan 16. heinäkuuta 2021 alkaen asetuksella (EU) 2019/1020, joka on annettu kansallisesta markkinavalvontastrategiasta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 30. huhtikuuta 2004 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 30. lokakuuta 2005 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC): kaikki orgaaniset yhdisteet, joilla on korkea höyrypaine tavanomaisessa huonelämpötilassa ja joiden kiehumispiste on alle 250°C. Ne saavat aikaan suuren määrän molekyylejä, jotka haihtuvat ja kulkeutuvat ympäröivään ilmaan.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87–96)

Direktiiviin 2004/42/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (EUVL L 169,25.6.2019, s. 1–44)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 1–31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17–119)

Direktiiviin 2010/75/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1–1355)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22–30)

Ks. konsolidoitu toisinto.

last update 25.10.2019