Riskeihin varautuminen sähköalalla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2019/941 riskeihin varautumisesta sähköalalla

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (Sähkö-ENTSO)

Alueellisten sähkökriisiskenaarioiden määrittämismenetelmä

EU-maiden viimeistään 5. tammikuuta 2020 nimeämät toimivaltaiset viranomaiset

Seuranta

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 4. heinäkuuta 2019 alkaen.

TAUSTAA

Sähkökriisit voivat johtua monista tekijöistä, kuten äärimmäisistä sääoloista, vihamielisistä hyökkäyksistä tai polttoainepulasta. Kriisitilanteilla on usein rajat ylittäviä vaikutuksia. Laajamittaisten häiriöiden, kuten kovien pakkasten, helleaaltojen tai kyberhyökkäysten, vaikutukset voivat kohdistua useisiin EU-maihin samanaikaisesti.

Asetus on yksi komission marraskuussa 2016 ehdottaman ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketin kahdeksasta säädöksestä. Sillä edistetään energiaunionin muodostamista, EU:n säilymistä kilpailukykyisenä ja Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten täyttämistä.

KESKEISET TERMIT

Sähkökriisi: olemassa oleva tilanne tai sellaisen tilanteen uhka, jossa sähköstä on merkittävä pula.
Ennakkovaroitus: sellaisen konkreettisen, vakavasti otettavan ja luotettavan tiedon antaminen, jonka mukaan tapahtuma, joka todennäköisesti heikentää sähkön toimitustilannetta merkittävästi ja johtaa sähkökriisiin, on mahdollinen.
Sähkön toimitusvarmuus: sähköverkon kyky taata sähkötoimitukset asiakkaille selkeästi määritetyn suoritustason mukaisesti.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/941, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019 riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 14.6.2019, s. 1–21)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/942, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 158, 14.6.2019, s. 22–53)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/943, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019 sähkön sisämarkkinoista (EUVL L 158, 14.6.2019, s. 54–124)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/944, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019 sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EUVL L 158 14.6.2019, s. 125–199)

Viimeisin päivitys: 24.07.2019