Myyjien ja kuluttajien välisen tavarakaupan myyntisopimuksia koskevat säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2019/771 tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sillä pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja säätämään kuluttajansuojan korkeasta tasosta. Siinä vahvistetaan myyjien ja kuluttajien välillä tehtäviä myyntisopimuksia koskevat yhteiset säännöt.

Ne koskevat seuraavia:

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lainsäädäntöä sovelletaan kuluttajan ja myyjän välisiin myyntisopimuksiin*, jotka koskevat tavaroiden* toimittamista.

Lainsäädäntöä ei sovelleta

Myyjän on varmistettava, että kuluttajalle toimitettu tavara vastaa myyntisopimusta siten, että se

Myyjä on vastuussa virheistä, jotka ilmenevät kahden vuoden kuluessa toimituksesta. Ensimmäisen vuoden aikana kuluttajan ei tarvitse osoittaa, että virhe oli olemassa toimitushetkellä.

Digitaalisia elementtejä sisältävät tavarat:

Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on oikeus seuraaviin oikeussuojakeinoihin:

Kaupalliset takuut:

EU-MAAT VOIVAT

EU-maat

Euroopan komissio toimittaa direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 12. kesäkuuta 2024.

Kumoaminen

Direktiivillä (EU) 2019/771 kumotaan ja korvataan direktiivi 1999/44/EY (kulutustavaroiden kaupasta ja niihin liittyvistä takuista) 1. tammikuuta 2022.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

EU-maiden on sovellettava sääntöjä 1. tammikuuta 2022 alkaen.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Myyntisopimus: sopimus, jolla myyjä siirtää tavaran omistusoikeuden kuluttajalle vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta.
Tavarat:
Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu data.
Digitaalinen palvelu:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/771, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta (EUVL L 136, 22.5.2019, s. 28–50)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/770, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (EUVL L 136, 22.5.2019, s. 1–27)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/1128, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävästä siirrettävyydestä sisämarkkinoilla (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 1–11)

Asetukseen (EU) N:o 2017/1128 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista (EUVL L 171, 7.7.1999, s. 12–16)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 10.09.2019