Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2019/770 tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, joiden nojalla elinkeinonharjoittaja toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai digitaalisen palvelun ja kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan kauppahinnan. Direktiiviä sovelletaan myös silloin, kun kuluttaja ei maksa kauppahintaa vaan luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja, lukuun ottamatta tilanteita, joissa elinkeinonharjoittaja käsittelee luovutettuja henkilötietoja ainoastaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamiseksi tai täyttääkseen lakisääteiset vaatimukset.

Poikkeuksia ovat sopimukset, jotka koskevat

Sopimuksenmukaisuus

Digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun on yleensä oltava seuraavien vaatimusten mukainen:

Elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että kuluttajalle tiedotetaan päivityksistä, myös turvapäivityksistä, jotka ovat tarpeen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun säilyttämiseksi sopimuksen mukaisena, ja että ne toimitetaan kuluttajalle. Direktiivissä annetaan yksityiskohtaiset säännöt päivitysten tarjoamista koskevasta velvollisuudesta.

Elinkeinonharjoittajan vastuu

Oikeussuojakeinot

Sopimuksen purkamiseen liittyvät velvoitteet ja oikeudet

Tällä direktiivillä täydennetään direktiiviä (EU) 2019/771 tavarakauppaa koskevista sopimuksista.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 1. heinäkuuta 2021 mennessä. EU-maiden on sovellettava direktiivin säännöksiä 1. tammikuuta 2022 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/770, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (EUVL L 136, 22.5.2019, s. 1–27)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/771, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta (EUVL L 136, 22.5.2019, s. 28–50)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

Asetukseen (EU) N:o 2016/679 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (COM(2015) 192 final, 6.5.2015)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64–88)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37–47)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1–16)

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29–34)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90–96)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 28.11.2019