Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä – kolmansien maiden kansalaisten tuomioita koskevat tiedot (ECRIS-TCN)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2019/816 niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN)

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten henkilöllisyyden määrittämistä koskevien tietojen käsittelyyn, joilla on aiempia EU-maissa annettuja tuomioita*, niiden EU-maiden tunnistamiseksi, joissa tuomiot on annettu. Asetusta sovelletaan samalla tavoin EU:n kansalaisiin, joilla on myös EU:n ulkopuolisen maan kansalaisuus. Itse tuomiota koskevia tietoja voi saada vain ECRISin avulla EU-maasta, jossa tuomio on annettu.

ECRIS-TCN:n tekninen arkkitehtuuri:

Kansalliset viranomaiset perustavat mahdollisimman nopeasti ECRIS-TCN:ään tietueen jokaisesta tuomion saaneesta EU:n ulkopuolisen maan kansalaisesta. Tietueeseen sisältyy

Kansalliset viranomaiset voivat käyttää ECRIS-TCN:ää tietojen saamiseksi tietyn henkilön aikaisemmista tuomioista kyseistä henkilöä koskevaa rikosasian käsittelyä varten tai seuraavista syistä:

Eurojust, Europol ja EPPO:

EU:n ulkopuoliset maat ja kansainväliset järjestöt voivat osoittaa Eurojustille pyyntöjä rikosrekisteritietojen saamiseksi rikosasian käsittelyä varten. Jos haussa saadaan osuma*, Eurojust ilmoittaa asianomaisen EU-maan suostumuksella EU:n ulkopuoliselle maalle tai kansainväliselle järjestölle, mistä EU-maasta on kyse, jotta ne voivat pyytää kyseiseltä maalta tarvitsemansa rikosrekisteriotteet.

Tiedot:

eu-LISA vastaa seuraavista tehtävistä:

EU-maat vastaavat seuraavista tehtävistä:

Henkilö tai EU-maa, jolle on aiheutunut vahinkoa tämän asetuksen vastaisesta teosta, voi saada korvausta

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset voivat ottaa yhteyttä EU-maan keskusviranomaiseen ja toimittaa tälle pyynnön, joka koskee heidän henkilötietojensa saantia, oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

ECRIS-TCN:ään tallennettujen tietojen väärinkäytöstä määrätään seuraamuksia tai kurinpidollisia toimenpiteitä.

Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo eu-LISAn toteuttamia ECRIS-TCN:ään liittyviä henkilötietojen käsittelytoimia ja toimittaa tarkastuskertomuksen Euroopan parlamentille, EU-maiden hallituksille ja komissiolle vähintään joka kolmas vuosi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 11. kesäkuuta 2019 alkaen. EU-maiden on toteutettava asetuksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman pian ECRIS-TCN:n asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Komission on todettava, että tietyt edellytykset täyttyvät, ennen kuin se määrää päivän, jona EU-maat voivat aloittaa tietojen tallentamisen ECRIS-TCN:ään.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Tuomio: rikostuomioistuimen yksityishenkilöä koskeva lopullinen päätös, joka on kirjattu rikosrekisteriin.
Osuma: keskusjärjestelmään tallennettujen, henkilöllisyyden määrittämistä koskevien tietojen ja haussa käytettyjen tietojen vastaavuus.
ECRIS-viitesovellus: komission kehittämä ohjelmisto, jota EU-maat voivat käyttää rikosrekisteritietojen vaihtamiseksi ECRISin kautta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/816, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 1–26)

Asetukseen (EU) N:o 2019/816 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 23–32)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1727, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 138–183)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1726, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 99–137)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39–98)

Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (”EPPO”) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1–71)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53–114)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 21.04.2020