Kasvintuhoojilta suojaaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2016/2031 kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tarkoituksena on EU:n kasvinterveysjärjestelmän puitteissa auttaa torjumaan kasvintuhoojia ja kasvitauteja entistä tehokkaammin toimenpitein EU:n ja sen kasvien suojelemiseksi, varmistaa turvallinen kaupankäynti ja lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tarkoituksena on muun muassa

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Karanteenituhoojat

Karanteenituhoojien tunnistamiseksi vahvistetaan kriteerit. Näitä tuhoojia on estettävä kulkeutumasta unionin alueelle ja leviämästä siellä. Suoja-aluekaranteenituhoojiksi kutsutaan tuhoojia, joita on valvottava ainoastaan osassa EU:ta.

Prioriteettituhoojat

Kasvipassit ja kasvinterveystodistukset

Tuonti

Asetuksella pyritään estämään tuhoojien kulkeutuminen EU:hun. Siinä säädetään riskiperusteisista ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä EU:n alueen suojelemiseksi EU:n ulkopuolelta peräisin olevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden mahdollisesti aiheuttamilta tuhoojilta kyseisen vakavan riskin alustavan arvioinnin pohjalta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 14. joulukuuta 2019 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

KESKEISET TERMIT

Kasvinsuojelutoimenpide: virallinen toimenpide, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä karanteenituhoojien tuominen tai leviäminen tai rajoittaa säänneltyjen muiden kuin karanteenituhoojien taloudellisia vaikutuksia.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4–104)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35–55)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä, neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1–32)

Asetukseen (EU) N:o 652/2014 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, s. 23–40)

Viimeisin päivitys: 12.07.2019