Maataloustuote- ja elintarvikeketju – hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt yritysten välillä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2019/633 hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Säännöillä suojellaan pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia sekä suurempia tavarantuottajia, joiden vuotuinen liikevaihto on enintään 350 miljoonaa euroa. Suojelu perustuu tavarantoimittajan ja ostajan suhteelliseen kokoon vuotuisen liikevaihdon perusteella. Tavarantoimittajat jaetaan liikevaihdon perusteella viiteen alaryhmään:

Hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen kielto

Direktiivissä kielletään seuraavat hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt kaikissa olosuhteissa:

Direktiivissä kielletään seuraavat hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt, elleivät tavarantoimittaja ja ostaja ole sopineet niistä selkeästi ja yksiselitteisesti:

Valitukset ja luottamuksellisuus

EU-maat nimeävät kansalliset valvontaviranomaiset. Tavarantoimittajat voivat osoittaa valituksensa oman maansa valvontaviranomaiselle tai sen maan valvontaviranomaiselle, johon ostaja, jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä käytäntöä, on sijoittautunut.

Valvontaviranomaisen on pyydettäessä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin suojatakseen valituksen tekijän henkilöllisyyden ja muita sellaisia tietoja, joiden katsotaan vahingoittavan valituksen tekijän tai tavarantoimittajien etuja.

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

Valvontaviranomaisilla on oltava tarvittavat valtuudet ja asiantuntemus

EU-maat voivat edistää tehokkaiden, vaihtoehtoisten ja vapaaehtoisten riitojenratkaisumekanismien käyttöä.

EU-maiden on varmistettava, että valvontaviranomaiset tekevät tehokkaasti yhteistyötä keskenään ja komission kanssa sekä avustavat toisiaan asioissa, joilla on rajat ylittäviä ulottuvuuksia.

Euroopan komissiota avustaa asetuksella (EU) N:o 1308/2013 perustettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea (ks. tiivistelmä Maatalouden yhteinen markkinajärjestely EU:ssa).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 1. toukokuuta 2021 mennessä. EU-maiden on otettava toimenpiteet käyttöön 1. marraskuuta 2021 mennessä.

TAUSTAA

Ks. myös:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 25.4.2019, s. 59–72)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1–18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Asetukseen (EY) N:o 1308/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1–10)

Viimeisin päivitys: 29.08.2019