Uusiutuva energia

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen on yksi EU:n energiapolitiikan tavoitteista. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön lisääminen on tärkeä osa sellaisten toimien pakettia, joita tarvitaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä vuonna 2015 tehdyn ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen ja EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden (2020–2030) noudattamiseksi.

Tämä uudelleenlaadittu direktiivi sekä tarkistettu energiatehokkuusdirektiivi ja uusi hallinnosta annettu asetus kuuluvat ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -säädöspakettiin, jonka tavoitteena on laatia uudet, kattavat säännöt energia-alan sääntelystä seuraavalle vuosikymmenelle.

Direktiivillä

Direktiivissä säädetään muun muassa seuraavista asioista:

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 24. joulukuuta 2018 alkaen, ja se on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 30. kesäkuuta 2021 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia: uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin oleva energia eli tuuli- ja aurinkoenergia (aurinkolämpö ja aurinkosähkö), ilmalämpöenergia, geoterminen energia, hydroterminen energia, ympäristön energia, vuorovesi- ja aaltoenergia ja muu valtamerienergia, vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja biokaasut.
Epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva riski: Maankäytön muutokset, jotka johtuvat kasvien viljelyn lisäämisestä etanolin tai biodieselin tuotantoon vastauksena biopolttoaineiden lisääntyneeseen maailmanlaajuiseen kysyntään. Tällä voi olla tahattomia vaikutuksia, kuten hiilipäästöjen lisääntyminen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, juusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82–209)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1–77)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2002, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 210–230)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1–56)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16–62)

Viimeisin päivitys: 31.01.2019