Eläinlääkärintodistuksia koskevat EU:n vaatimukset EU:n ulkopuolisista maista, alueilta ja vyöhykkeiltä tuotaville siipikarjalle ja siipikarjatuotteille

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 798/2008 – Luettelo EU:n ulkopuolisista maista, alueista ja vyöhykkeistä, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella varmistetaan, että EU:n ulkopuolelta EU:hun tuotu tai sen kautta kuljetettu siipikarja ja siipikarjatuotteet täyttävät samat vaatimukset kuin EU:ssa tuotettu siipikarja ja siipikarjatuotteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat muun muassa seuraavat seikat:

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008 sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1–94)

Asetukseen (EY) N:o 798/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Katso konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Katso konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013, annettu 7 päivänä tammikuuta 2013 eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja unioniin sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista (EUVL L 47, 20.2.2013, s. 1–17)

Neuvoston direktiivi 2009/158/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009 eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (kodifioitu toisinto) (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74–113)

Katso konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä (EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11–20)

Katso konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9–30)

Katso konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991 kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56–68)

Katso konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 21.06.2019