EU:n ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välinen yhteistyösopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

EU:n ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välinen satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskeva yhteistyösopimus

Päätös (EU) 2018/1603, Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

Päätös (EU) 2016/2234, Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖSTEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sopimuksessa sovelletaan seuraavia periaatteita:

Yhteistyö koskee:

EU:

EU ja ASECNA:

ASECNA kattaa SBAS-ASECNA-järjestelmän kustannukset, mutta se on oikeutettu yhteistyöhön ja kehitykseen osoitettuihin unionin määrärahoihin.

Sekakomitea, EU:n ja ASECNAn GNSS-komitea, koostuu kummankin osapuolen edustajista ja vastaa sopimuksen hallinnoinnista ja moitteettomasta soveltamisesta.

Erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä, ja kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

VOIMAANTULO

Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 2018.

TAUSTAA

ASECNA, Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusvirasto, on kansainvälinen julkinen järjestö, johon kuuluu 17 afrikkalaista jäsentä ja Ranska. Vuonna 1959 perustetun viraston päätehtävänä on tarjota lennonvarmistus- ja ilmailutietoja sekä sääpalveluja yli 16 miljoonan neliökilometrin yhtenäisessä ilmatilassa.

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välinen satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskeva yhteistyösopimus (EUVL L 268, 26.10.2018, s. 3–15)

Neuvoston päätös (EU) 2018/1603, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta (EUVL L 268, 26.10.2018, s. 1–2)

Neuvoston päätös (EU) 2016/2234, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta (EUVL L 337, 13.12.2016, s. 1–2)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ilmoitus ”Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen, satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskevan yhteistyösopimuksen voimaantulosta” (EUVL L 292, 19.11.2018, s. 1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1–122)

Asetukseen (EU) 2018/1139 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1–24)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 912/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11–21)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 10.09.2020