Unionin talousarviota koskevat uudet varainhoitosäännöt (varainhoitoasetus)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046 – Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n uudella varainhoitoasetuksella:

Vuotuiset talousarviota koskevat määräajat (käytännössä Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pyrkivät esittämään asiakirjat aikaisemmin menettelyn yksinkertaistamiseksi)

Delegoidut säädökset

Komissio on antanut kaksi varainhoitoasetukseen perustuvaa delegoitua säädöstä:

Nämä delegoidut säädökset korvaavat näiden elinten aikaisemmat säädökset.

Uudet säännöt vahvistavat näiden elinten hallintoa, esimerkiksi eturistiriitojen välttämisen muodossa. Kaikkien asianomaisten elinten on hyväksyttävä näihin kahteen delegoituun säädökseen perustuvat varainhoitoa koskevat säännöt. Elimet voivat poiketa niistä ainoastaan, jos niiden erityistarpeet sitä edellyttävät ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Valtaosaa uusista säännöistä on sovellettu 2. elokuuta 2018 alkaen. Kaikki poikkeukset on lueteltu asetuksen 282 artiklassa.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Pöytälaatikkoyhtiöt: yhtiöt, joilla ei usein ole aktiivista liiketoimintaa tai merkittäviä varoja. Vaikka tämäntyyppinen yhtiö ei välttämättä ole laiton, pöytälaatikkoyhtiöitä käytetään joskus verojen kiertämiseen, verojen välttämiseen ja rahanpesuun tai tietyn tavoitteen, kuten nimettömyyden, saavuttamiseen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1–222)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2019/887, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 71 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta (EUVL L 142, 29.5.2019, s. 16–42)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2019/715, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1–38)

Lausunnot: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta – Säädöksen hyväksyminen (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1–3)

Viimeisin päivitys: 12.07.2019