Varojen jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2018/1805 – jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen

ASETUKSEN TARKOITUS

Sen tarkoituksena on helpottaa rikollisten varojen rajat ylittävää takaisinperintää ja tehostaa laitonta alkuperää olevien varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista EU:ssa.

Asetus on osa Euroopan komission laatimaa toimintasuunnitelmaa terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi. Sillä edistetään turvallisuusunionin viimeistelyä varmistamalla, että rikolliset menettävät varansa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti EU-maa tunnustaa ja panee täytäntöön alueellaan jäädyttämispäätökset* ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset*, jotka toinen EU-maa on antanut rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä.

Sisältö

Asetuksen keskeinen sisältö on seuraava:

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 19. joulukuuta 2020 alkaen.

TAUSTAA

Asetuksella täydennetään rikosasioissa EU:ssa tehtävää poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, muun muassa seuraavia:

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Jäädyttämispäätös: päätöksen antavan viranomaisen antama tai vahvistama päätös, jonka tarkoituksena on estää sellaisen omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, siirtäminen tai luovuttaminen, jonka viranomainen haluaa tuomita menetetyksi.
Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös: tuomioistuimen oikeudenkäynnissä rikoksen perusteella määräämä lopullinen seuraamus tai toimenpide, jonka tuloksena omaisuus otetaan lopullisesti pois henkilöltä tai yritykseltä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1805, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta (EUVL L 303, 28.11.2018, s. 1–38)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1–8)

Direktiiviin (EU) 2016/1919 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1–20)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle – Euroopan turvallisuusagendan valjastaminen terrorismin torjuntaan ja toimivan ja todellisen turvallisuusunionin perustamisen valmisteluun (COM(2016) 230 final, 20.4.2016)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1–11)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi (COM(2016) 50 final, 2.2.2016)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39–50)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1–10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59–78)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45–55)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1–36)

Viimeisin päivitys: 11.02.2019