EU:n rajoittavat toimenpiteet kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös (YUTP) 2018/1544 – rajoittavat toimenpiteet kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi

Asetus (EU) 2018/1542 – rajoittavat toimenpiteet kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi

ASETUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä (joka tehtiin EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteydessä) ja asetuksella (joka hyväksyttiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 215 artiklan nojalla) otetaan yhdessä käyttöön uusi ”temaattinen” EU:n seuraamusjärjestelmä kemiallisten aseiden* käytön ja leviämisen muodostaman uhan torjumiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Päätös (YUTP) 2018/1544

Päätöksellä velvoitetaan EU-maat estämään alueellaan sellaisten kohdehenkilöiden maahantulo ja kauttakulku, jotka ovat suoraan vastuussa kemiallisten aseiden kehittämisestä ja käytöstä, sekä henkilöiden, jotka antavat taloudellista, teknistä tai aineellista tukea näihin toimintoihin ja jotka avustavat, kannustavat tai suostuttelevat osallistumaan toimintaan.

Joitakin poikkeuksia sallitaan, kuten esimerkiksi

EU-maiden on jäädytettävä varat ja taloudelliset resurssit*, jotka ovat kohdehenkilöiden tai -tahojen omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa. EU-maat voivat poikkeuksellisesti antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen vapauttamiseen, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi

EU-maan on ilmoitettava näistä tapauksista muille EU-maille ja Euroopan komissiolle.

Neuvosto vastaa päätöksen liitteessä olevan kohdehenkilöiden ja -tahojen luettelon vahvistamisesta ja sen muuttamisesta. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti joko EU-maan tai ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta.

Neuvosto antaa päätöksensä tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan (jos osoite on tiedossa) tai julkaisemalla ilmoituksen.

Asetus (EU) 2018/1542

Asetuksella

Rahoitus- tai luottolaitokset voivat hyvittää jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansien osapuolten luetteloon merkityn henkilön tai elimen tilille siirtämiä varoja, mutta tällaisille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava tällaisista tilitapahtumista viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että toimenpide on tämän asetuksen mukainen, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle henkilölle tai elimelle taikka näiden puolesta toimiville johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

Tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen toimiin toimenpiteiden (matkustuskielto ja/tai varojen jäädyttäminen) kiertämiseksi on kielletty.

Asetusta sovelletaan

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA ASETUSTA SOVELLETAAN?

Päätöstä ja asetusta on sovellettu 16. lokakuuta 2018 alkaen.

TAUSTAA

Uusi rajoittavia toimenpiteitä tai seuraamuksia koskeva järjestelmä hyväksyttiin EU:ssa 15. lokakuuta 2018 sen jälkeen kun kesäkuussa 2018 kokoontunut Eurooppa-neuvosto oli antanut päätelmät, joissa kehotettiin hyväksymään mahdollisimman pian EU:n uusi rajoittavien toimenpiteiden järjestelmä kemiallisten aseiden käytön ja leviämisen torjumiseksi.

Uuden järjestelmän mukaiset ensimmäiset seuraamukset otettiin käyttöön tammikuussa 2019, mikä johti päätöksen ja asetuksen tarkistamiseen (ks. ”Muut asiaan liittyvät asiakirjat”).

KESKEISET TERMIT

Kemialliset aseet: kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa (CWC) määritellyt kemialliset aseet ovat yhdessä tai erikseen seuraavat:

a) myrkylliset kemikaalit ja niiden lähtöaineet lukuun ottamatta tilannetta, jossa käyttötarkoitus ei ole kielletty kieltosopimuksessa, kunhan tyyppi ja määrä soveltuvat käyttötarkoitukseen

b) ammukset ja laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu aiheuttamaan kuoleman tai muuta haittaa edellä a alakohdassa täsmennettyjen myrkyllisten kemikaalien myrkyllisten ominaisuuksien avulla, jotka vapautuvat tällaisten ammusten ja laitteiden käytössä

c) laitteistot, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi suoraan edellä b alakohdassa täsmennettyjen ammusten ja laitteiden käytön yhteydessä.

Taloudelliset resurssit: mikä tahansa aineellinen tai aineeton, irtain tai kiinteä omaisuus, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen.

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1544, annettu 15 päivänä lokakuuta 2018, rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi (EUVL L 259, 16.10.2018, s. 25–30)

Neuvoston päätökseen (YUTP) 2018/1544 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston asetus (EU) 2018/1542, annettu 15 päivänä lokakuuta 2018, rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi (EUVL L 259, 16.10.2018, s. 12–21)

Katso konsolidoitu toisinto.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/84, annettu 21 päivänä tammikuuta 2019, rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi annetun asetuksen (EU) 2018/1542 täytäntöönpanosta (EUVL L 181, 21.1.2019, s. 1–3)

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/86, annettu 21 päivänä tammikuuta 2019, rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi annetun päätöksen (YUTP) 2018/1544 muuttamisesta (EUVL L 181, 21.1.2019, s. 10–12)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Viides osa – Unionin ulkoinen toiminta – IV osasto – Rajoittavat toimenpiteet – 215 artikla (aiempi EY-sopimuksen 301 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 144)

Viimeisin päivitys: 05.04.2019