Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunuihin sovellettavat EU:n hyväksyntä- ja markkinavalvontatoimenpiteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2018/858 — moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan

Tyyppihyväksyntä ja testaus ennen ajoneuvon markkinoille saattamista

Tarkastukset markkinoilla oleville ajoneuvoille

Valvonta

Valmistajat

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. syyskuuta 2020 alkaen.

TAUSTAA

EU:n tyyppihyväksyntädirektiivi on muutettu suoraan sovellettavaksi asetukseksi ja sitä on vahvistettu sen jälkeen, kun on havaittu, että tietyt valmistajat ovat ottaneet käyttöön järjestelmiä ajoneuvojensa suorituskyvyn muuttamiseksi testauksen aikana (”estolaitteet”).

Tämä uudistus on osa komission laajempia autoteollisuutta koskevia toimia, jotka on esitetty tiedonannossa ”Eurooppa liikkeellä”.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Tyyppihyväksyntä: menettely, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää asiaankuuluvat hallinnolliset säännöt ja tekniset vaatimukset.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppa liikkeellä — Kestävä liikkuvuus Euroopassa: turvallinen, verkottunut ja puhdas liikenne (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

Viimeisin päivitys: 30.01.2019