Talouspolitiikan 2018 EU-ohjausjakso: maakohtaiset suositukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston suositukset vuoden 2018 kansallisista uudistusohjelmista sekä samassa yhteydessä annetut vuoden 2018 vakaus- tai lähentymisohjelmaa koskevat neuvoston lausunnot

Komission tiedonanto (COM(2018) 400 final) – Talouspolitiikan 2018 EU-ohjausjakso: maakohtaiset suosituksethttp://publications.europa.eu/resource/celex/52018DC0400

SUOSITUSTEN JA TIEDONANNON TARKOITUS

Maakohtaisissa suosituksissa ja tiedonannossa

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kullekin EU-maalle erikseen laadituissa neuvoston suosituksissa kannustetaan maita keskittymään toimiin, joilla luodaan perusta kestävälle ja osallistavalla pitkän aikavälin kasvulle. Joissain maissa on yhä vuoden 2008 finanssikriisistä johtuvia ongelmia, joita on korjattava.

Koska EU:n talous kasvaa nyt kaiken kaikkiaan nopeimpaan tahtiinsa kriisin jälkeen ja työllisyys ja investoinnit ovat elpymässä, jäsenmaiden on hyödynnettävä nämä suotuisat olosuhteet ja varmistettava talouden häiriönsietokyky mahdollisten tulevien laskusuhdanteiden varalta.

Tiedonannossa EU-maita kehotetaan

Tiedonannossa todetaan, että sen jälkeen kun talouspolitiikan EU-ohjausjakso aloitettiin vuonna 2011, yli kahta kolmasosaa komission ehdotukseen perustuvista neuvoston maakohtaisista suosituksista on viety EU-maissa eteenpäin vähintään jonkin verran.

TAUSTAA

Komissio julkaisee maakohtaiset suositukset joka kevät. Neuvosto keskustelee suosituksista ja antaa niille lopullisen hyväksynnän kesällä. Maakohtaiset suositukset ovat osa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, joka on EU:n talous- ja sosiaalipolitiikan vuotuinen koordinointijakso. Suosituksissa annetaan ennen kansallista päätöksentekoa ohjeita siitä, mitä voidaan realistisesti saavuttaa seuraavien 12–18 kuukauden aikana.

Suosituksissa otetaan huomioon kunkin maan tilanne, 22. marraskuuta 2017 julkaistun vuotuisen kasvuselvityksen EU:n laajuiset painopisteet ja 14. toukokuuta 2018 annettu suositus euroalueen talouspolitiikasta.

ASIAKIRJAT

Neuvoston suositukset, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, vuoden 2018 kansallisista uudistusohjelmista sekä samassa yhteydessä annetut kunkin EU-maan vuoden 2018 vakaus- tai lähentymisohjelmaa koskevat neuvoston lausunnot (EUVL C 320, 10.9.2018)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille – Talouspolitiikan 2018 EU-ohjausjakso: maakohtaiset suositukset (COM(2018) 400 final, 23.5.2018)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Lähentymiskehityksen arviointi 2018 (COM(2018) 370 final, 23.5.2018)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen jouston uudelleentarkastelusta (COM(2018) 335 final, 23.5.2018)

Neuvoston suositus, annettu 14 päivänä toukokuuta 2018, euroalueen talouspolitiikasta (EUVL C 179, 25.5.2018, s. 1–5)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanon seuranta (COM(2018) 130 final, 13.3.2018)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille – Vuotuinen kasvuselvitys 2018 (COM(2017) 690 final, 22.11.2017)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisesta (COM(2017) 250 final, 26.4.2017)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Ensimmäinen osa – Periaatteet – I osasto – Unionin toimivallan jaottelu ja toimivallan alat – 2 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 50)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Ensimmäinen osa – Periaatteet – I osasto – Unionin toimivallan jaottelu ja toimivallan alat – 5 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 52)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VIII osasto – Talous- ja rahapolitiikka – 119 artikla (aiempi EY-sopimuksen 4 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 96–97)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VIII osasto – Talous- ja rahapolitiikka – 1 luku – Talouspolitiikka – 121 artikla (aiempi EY-sopimuksen 99 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 97–98)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VIII osasto – Talous- ja rahapolitiikka – 1 luku – Talouspolitiikka – 126 artikla (aiempi EY-sopimuksen 104 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 99-102)

Viimeisin päivitys: 08.10.2018