Pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan aloitteen täytäntöönpano

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Täytäntöönpanopäätös 2014/660/EU — rahoitussopimuksen mallista, joka koskee Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoitusosuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetuissa rajaamattomiin vakuuksiin ja arvopaperistamiseen perustuvissa yhteisissä rahoitusvälineissä

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Sen tarkoituksena on varmistaa

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Päätöksessä esitetään rahoitussopimuksen malli, joka koskee

Säännöt

Rahoitussopimuksen mallia koskevat säännöt esitetään päätöksen liitteessä. Ne kattavat useita osatekijöitä, joita ovat esimerkiksi

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 13. syyskuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Rajaamaton vakuus: tarjoaa rajaamattomia portfoliovakuuksia ja lieventää osittain niiden pankkien pääomavaatimuksia, jotka perustavat uusista lainoista koostuvia salkkuja. Alullepanijat siirtävät vastineeksi välineen edun pk-yrityksille hyväksymällä asiakkaat, joilla on suurempi riski, alentamalla vakausvaatimuksia ja/tai hinnoittelua.
Arvopaperistaminen: transaktiot, joiden vakuutena ovat olemassa olevista lainoista muodostuvat salkut. Alullepanijat suostuvat vastineeksi toteuttamaan pk-yrityksille tarkoitettua uutta EU:n rahoitusta asiaankuuluvilla alueilla niiden tukikelpoisuusperusteiden mukaan, joita EU:n rahastot sovelsivat rakenteeseen.
Uusi velkarahoitus: lopullisille tuensaajille suunnatut uudet lainat, leasing-järjestelyt tai vakuudet, jotka rahoituksen välittäjä myöntää viimeistään 31. joulukuuta 2023 toimenpidesopimuksissa määrättyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

ASIAKIRJA

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/660/EU, annettu 11 päivänä syyskuuta 2014, rahoitussopimuksen mallista, joka koskee Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoitusosuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetuissa rajaamattomiin vakuuksiin ja arvopaperistamiseen perustuvissa yhteisissä rahoitusvälineissä (EUVL L 271, 12.9.2014, s. 58-92)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289–302).

Asetukseen (EU) N:o 1301/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104–173).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33–49)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338–436)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1–337)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1–96)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 01.02.2019