Oikeusapu rikosoikeudellisissa menettelyissä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2016/1919 oikeusavun takaamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan yhteiset vähimmäissäännöt, jotka koskevat oikeutta oikeusapuun* rikosoikeudellisissa menettelyissä koko EU:ssa.

Siinä määritellään selvät kriteerit oikeusavun antamiselle, laatustandardit ja oikeussuojakeinot siltä varalta, että oikeutta loukataan.

Sillä täydennetään EU:n sääntöjä mahdollisuudesta käyttää avustajaa ja rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista, eikä se vaikuta niissä määriteltyihin oikeuksiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Säännöt koskevat

Niitä sovelletaan kaikkiin EU:n kansalaisiin ja kaikkiin EU-maihin Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa (1) lukuun ottamatta.

Oikeus saada oikeusapua rikosoikeudenkäynnissä

EU-maat

Oikeus saada oikeusapua eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä

Etsityllä henkilöllä* on oikeus saada oikeusapua

Tätä oikeutta voidaan arvioida tarveharkinnan perusteella samojen kriteerien mukaisesti kuin rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Päätökset, oikeussuojakeinot ja haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt

Epäillyille, syytetyille ja etsityille henkilöille on

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 24. marraskuuta 2016 alkaen, ja se on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 5. toukokuuta 2019 mennessä.

TAUSTAA

Tämä direktiivi on kuudes ja viimeinen säädös lainsäädäntöpaketissa, joka hyväksyttiin noudattaen vuonna 2009 julkaistua EU:n etenemissuunnitelmaa epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Oikeusapu: tämän direktiivin tarkoituksessa EU-maan avustajaa varten antama rahoitus, jotta myös sellaiset henkilöt voivat käyttää avustajaa, jotka eivät pysty itse maksamaan menettelyn kuluja.
Täytäntöönpaneva maa: pidätysmääräyksen yhteydessä maa, jota toinen maa pyytää ottamaan kiinni syytetoimenpiteiden ja vankeusrangaistuksen toteuttamista varten etsityn henkilön ja luovuttamaan hänet.
Etsitty henkilö: pidätysmääräyksen yhteydessä syytetoimenpiteiden tai vankeusrangaistuksen toteuttamista varten etsittävä henkilö, jota vaaditaan kiinni otettavaksi ja luovutettavaksi toiseen maahan.
Pidätysmääräyksen antanut maa: pidätysmääräyksen yhteydessä maa, joka pyytää toista maata ottamaan kiinni ja luovuttamaan syytetoimenpiteiden tai vankeusrangaistuksen toteuttamista varten etsityn henkilön.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1–8)

Direktiiviin (EU) 2016/1919 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionin perusoikeuskirja – VI osasto – Lainkäyttö 47 artikla – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 403)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1–20)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, etenemissuunnitelmasta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1–3)

Viimeisin päivitys: 14.05.2018(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).