Euroopan unionin lausunnot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artikla

SEUT-SOPIMUKSEN 288 ARTIKLAN TARKOITUS

SEUT-sopimuksen 288 artiklassa luetellaan viisi erityyppistä säädöstä, joita EU:n toimielimet voivat hyväksyä. Niitä ovat: asetukset, direktiivit, päätökset, suositukset ja lausunnot.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lausunnot ovat keino, jolla toimielin voi esittää näkemyksensä EU:n lainsäädäntöluonnoksista tai muista seikoista ilman lainvoimaa. Niitä voivat antaa EU:n tärkeimmät toimielimet (Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto), kaksi merkittävintä neuvoa-antavaa elintä – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea sekä EU-maiden kansalliset parlamentit.

Seuraavat voivat antaa lausuntoja:

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 2 luku – Unionin säädökset, hyväksymismenettelyt ja muita määräyksiä – 1 jakso – Unionin säädökset – 288 artikla (aiempi EY-sopimuksen 249 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 171–172)

Viimeisin päivitys: 28.03.2018