EU-maiden joustavuus muuntogeenisten organismien viljelyssä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2015/412 – EU-maiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää se alueellaan

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sillä muutetaan direktiivi 2001/18/EY muuntogeenisten organismien (GMO)* tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön, jotta yksittäiset EU-maat voivat kieltää niiden viljelyn tai rajoittaa sitä alueellaan. Vanhojen sääntöjen mukaisesti se oli mahdollista, kun EU-maalla oli uusia todisteita siitä, että kyseinen GMO aiheutti riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Uudella direktiivillä täydennetään vuoden 2001 direktiiviä. Se on toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja sillä myönnetään EU-maille lisää joustavuutta GMO:ien viljelyn suhteen ilman, että vaikutetaan asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 ja direktiivissä 2001/18/EY säädettyyn GMO:ja koskevaan EU:n lupajärjestelmään kuuluvaan riskinarviointiin. Sillä annetaan yksittäisille maille mahdollisuus kieltää GMO:ien viljely tai rajoittaa sitä tietyin edellytyksin:

EU-maiden toimien on oltava EU:n lainsäädännön mukaisia sekä perusteltuja, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. EU-maat voivat myöhemmin arvioida päätöksiään uudelleen ja sisällyttää alueensa GMO:n hyväksynnän maantieteelliseen soveltamisalaan.

EU-maiden, joissa viljellään GMO:ja, on otettava käyttöön toimenpiteitä raja-alueillaan estääkseen mahdollisen rajojen yli leviämisen naapurimaihin, joissa kyseisten GMO:ien viljely on kielletty.

Kertomukset

Euroopan komissio antaa viimeistään 3. huhtikuuta 2019 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen direktiivin käytöstä, myös siitä, miten EU-maat käyttävät sitä GMO:ien viljelyn rajoittamiseen tai kieltämiseen ja minkälaisia vaikutuksia sillä on EU:n sisämarkkinoihin. Kertomuksessa voidaan tehdä säädösehdotuksia.

Komissio antaa myös kertomuksen GMO:ien viljelystä mahdollisesti aiheutuvien ympäristövahinkojen korjaamisesta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 2. huhtikuuta 2015 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Muuntogeeninen organismi (GMO): ihmistä lukuun ottamatta organismi, jonka perintöainesta on muutettu tavalla, joka ei toteudu luonnossa pariutumisen tuloksena ja/tai luonnollisena rekombinaationa. Näin voidaan jalostaa kasveja ja eläimiä esimerkiksi korkeamman tuoton tai tautiresistenssin aikaansaamiseksi.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/412, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää se alueellaan (EUVL L 68, 13.3.2015, s. 1–8)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1–23)

Asetukseen (EY) N:o 1829/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta – Komission julistus (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1–39).

Katso konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 08.03.2018