Terrorismin torjunta – terrorismirikosten määritelmä ja uhrien tukeminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2017/541 terrorismin torjumisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään mukauttamaan unionin lainsäädäntöä terrorismin torjuntaan ottaen huomioon muuttuvat terroriuhat ja terrorismin kansainvälinen luonne.

Siinä vahvistetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat rikosten määritelmiä ja rikoksiin liittyviä seuraamuksia tällä alalla.

Direktiivillä otetaan myös käyttöön toimenpiteitä uhrien suojelemiseksi, tukemiseksi ja auttamiseksi.

Se korvaa puitepäätöksen 2002/475/YOS jäsenvaltioiden terrorismin vastaisten rikosoikeudellisten toimien kulmakivenä, ja sillä muutetaan terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä tehdyn päätöksen 2005/671/YOS tiettyjä osia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Terrorismirikosten määritelmä

Direktiivissä esitetään tyhjentävä luettelo vakavista rikoksista, jotka EU-maiden on luokiteltava kansallisessa lainsäädännössään terrorismirikoksiksi, kun ne tehdään tai niiden tekemisellä uhataan erityisessä terrorismitarkoituksessa.

Terrorismitarkoituksiksi määritetään kaikki seuraavat:

Terroritoimintaan liittyvät rikokset

Luettelo terrorismirikoksista, joiden on oltava EU-maissa myös rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja, vaikka terrorismirikosta ei olisi tosiasiallisesti tehty, laajennetaan kattamaan seuraavat:

Yleiset piirteet

Näihin kuuluvat

Uhrien tukeminen

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. huhtikuuta 2017 alkaen. EU-maiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään 8. syyskuuta 2018 mennessä.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6–21)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – I osasto – Yhteiset määräykset – 6 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 6 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39–50)

Direktiiviin 2014/42/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/40/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta (EUVL L 218, 14.8.2013, s. 8–14)

Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä (EUVL L 253, 29.9.2005, s. 22–24)

Katso konsolidoitu toisinto.

Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3–7)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 20.02.2018