Konfliktialueilta tai korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen kauppa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2017/821 unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavista velvoitteista

ASETUKSEN TARKOITUS

EU:n asetuksen tarkoituksena on

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Poliittisesti epävakailla alueilla mineraalien, kuten tinan, volframin, tantaalin ja kullan, kaupalla voidaan rahoittaa aseistettuja ryhmiä. Se voi myös johtaa pakkotyöhön ja muihin ihmisoikeusrikkomuksiin sekä edistää korruptiota ja rahanpesua.

Näitä niin kutsuttuja konfliktimineraaleja käytetään sen jälkeen päivittäistavaroissa, kuten matkapuhelimissa ja autoissa, tai koruissa.

Due diligence

Termillä due diligence tarkoitetaan toimimista kohtuullista huolellisuutta noudattaen ja asian tutkimista ennen päätöksentekoa. Se on jatkuva proaktiivinen ja reaktiivinen prosessi, jonka avulla yritykset ottavat käyttöön järjestelmiä ja menettelyjä toimitusketjunsa riskien yksilöimistä, hallintaa ja raportointia varten.

Asetuksen kattamien mineraalien osalta tämä tarkoittaa, että yritysten on tarkastettava, että niiden ostamat mineraalit on hankittu vastuullisesti ja että ne eivät edistä konflikteja tai muuta vastaavaa laitonta toimintaa.

Due diligence -periaatetta noudattavien yritysten on tarkastettava ensin, kuinka riskialtista on hankkia raaka-aineita epävakailta tai konflikteista kärsiviltä alueilta. Ne arvioivat, miten todennäköisesti kyseisillä raaka-aineilla voitaisiin rahoittaa konflikteja tai edistää pakkotyötä tai muita asetuksessa määritettyjä riskejä. Tarkastamalla toimitusketjunsa yritykset voivat varmistaa, että ne hallitsevat kyseisiä riskejä vastuullisesti.

Asetus perustuu vuonna 2011 julkaistuihin OECD:n due diligence -ohjeisiin, joissa määritetään kansainvälinen vertailupohja toimitusketjun due diligence -velvoitteille, sekä vuonna 2014 annettuun yhteiseen tiedonantoon ”Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta: Yhteinen lähestymistapa EU:lle”.

Mineraaleja tuovien EU:n maahantuojien on asetuksen nojalla:

EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tarkastuksia varmistaakseen, että mineraaleja ja metalleja tuovat EU:n maahantuojat noudattavat due diligence -velvoitteitaan.

Toimitusketjun due diligence -järjestelyt

Hallitukset, toimialajärjestöt ja asiasta kiinnostuneiden järjestöjen ryhmittymät, joilla on käytössään due diligence -järjestelyjä, voivat pyytää Euroopan komissiota tunnustamaan, että niiden järjestelyt ovat asetuksen vaatimusten mukaisia.

Komission on perustettava tunnustettuja toimitusketjun due diligence -järjestelyjä koskeva rekisteri, joka asetetaan julkisesti saataville internetissä, sekä vahvistettava luettelo eri puolilla maailmaa toimivista vastuullisista sulattajista ja jalostajista.

Suuntaviivat

Komissio laatii Euroopan ulkosuhdehallintoa ja OECD:tä kuullen yrityksille tarkoitetun ohjekirjan, joka sisältää tietoa konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden määrittämisestä.

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee viimeistään 1. tammikuuta 2023 mennessä ja joka kolmas vuosi sen jälkeen uuden järjestelmän toimintaa, vaikuttavuutta ja vaikutuksia sekä esittää uusia toimenpiteitä mineraalien vastuullisen globaalin toimitusketjun jatkuvuuden varmistamiseksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

EU:n tuojien on noudatettava asetuksen mukaisia velvoitteita 1. tammikuuta 2021 alkaen, mutta Euroopan komissio kannustaa kaikkia asetuksen piiriin kuuluvia yrityksiä aloittamaan due diligence -järjestelyjen käytön jo ennen tätä päivämäärää.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Sulattajat ja jalostajat: sellaista metallinjalostusta harjoittavia henkilöitä tai yrityksiä, jonka sisältämien prosessivaiheiden tarkoituksena on tuottaa metallia mineraalista.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/821, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta (EUVL L 130, 19.5.2017, s. 1–20)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta: Yhteinen lähestymistapa EU:lle (JOIN(2014) 8 final, 5.3.2014)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Raaka-aineita koskeva aloite: työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten tarpeiden täyttäminen (COM(2008) 699 final, 4.11.2008)

Viimeisin päivitys: 07.12.2017