Eurooppalainen tilivarojen turvaamismenettely EU-maiden välisten velkojen perintää varten

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 655/2014 – eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tarkoituksena on helpottaa velkojen perintää EU-maiden välillä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Siinä luodaan uusi menettely, jonka avulla tuomioistuin yhdessä EU-maassa voi jäädyttää velallisen pankkitilillä olevat varat toisessa EU-maassa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Otetaan käyttöön eurooppalainen menettely, jonka avulla velkoja voi saada eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen (turvaamismääräys), jonka avulla jäädytetään velallisen pankkitileillä olevat varat muissa EU-maissa.

Soveltamisala

Sekä EU-kansalaiset että yritykset voivat saada eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen.

Asetusta sovelletaan rahallisiin vaateisiin siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Asetusta ei sovelleta

Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät myös jotkin erityisesti turvatut pankkitilit.

Pankkitilit ja velkojat, jotka sijaitsevat Tanskassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (1) eivät ole turvaamismääräysmenettelyn piirissä.

Menettely turvaamismääräyksen saamiseksi

Turvaamismääräyksen tunnustaminen, täytäntöönpanokelpoisuus ja täytäntöönpano

Velallisen oikeuksien suojelu

Koska velallista ei kuulla ennakkoon, asetuksessa on säädetty erityisistä takeista velallisen oikeuksien suojelemiseksi ja turvaamismääräyksen väärinkäytön estämiseksi.

Lomakkeet

Turvaamismenettelyyn liittyy yhdeksän vahvistettua lomaketta. Niiden sisältö on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1823.

Yleiset säännöt

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 18. tammikuuta 2017 alkaen, lukuun ottamatta 50 artiklaa, jota on sovellettu 18. heinäkuuta 2016 alkaen. 50 artiklassa säädetään tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava. Näitä ovat esimerkiksi tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys (6 artiklan 4 kohta) ja viranomaiset, joilla on toimivalta panna turvaamismääräys täytäntöön.

TAUSTAA

Asetuksen taustalla on vihreä kirja tuomioiden täytäntöönpanon tehostamisesta Euroopan unionissa. Tässä Euroopan komission vihreässä kirjassa kerrotaan, miten täytäntöönpanoa koskevien kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa velkojen perintää EU:ssa ja huomautetaan, että käytännössä rahasaataviaan perivä velkoja hakee yleensä velallisen pankkitalletusten takavarikointia ja että tällaisia menettelyjä on useimmissa jäsenmaissa.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 655/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (EUVL L 189 27.6.2014, s 59–92)

Asetukseen (EU) N:o 655/2014 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1823, annettu 10 päivänä lokakuuta 2016, eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 655/2014 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta (EUVL L 283, 19.10.2016, s 1–48)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79–120).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Vihreä kirja tuomioiden täytäntöönpanon tehostamisesta Euroopan unionissa: pankkitalletusten takavarikointi (COM(2006) 618 final, 24.10.2006)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (EUVL L 174, 27.6.2001, s 1–24).

Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys: 04.12.2017(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).