Monivuotisia viljelykasveja koskevien EU:n tilastojen tuottaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1337/2011 monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella määritetään säännöt monivuotisia viljelykasveja* koskevien Euroopan tilastojen laadinnalle. Monivuotisia viljelykasveja ovat esimerkiksi viiniköynnökset, oliivipuut sekä hedelmiä tuottavat puut ja pensaat.

Asetuksella kumotaan asetus (ETY) N:o 357/79 viininviljelyaloja koskevien tilastotietojen keruusta ja direktiivi 2001/109/EY tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi; näiden molempien alojen tuotanto- ja markkinaolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi edellä mainittujen säädösten voimaantulon jälkeen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksella vahvistetaan säännöt seuraavia monivuotisia viljelykasveja koskevien tilastojen tuottamiselle:

Teolliseen jalostukseen tarkoitettuja omenia, päärynöitä ja persikoita tuottavia puita sekä teolliseen jalostukseen tarkoitettuja viinirypäleitä tuottavia viiniköynnöksiä koskevien tilastojen kerääminen on EU-maille vapaaehtoista.

Monivuotisia viljelykasveja koskevien tilastojen on edustettava vähintään 95:tä prosenttia kyseessä olevan monivuotisen viljelykasvin kokonaan tai pääosin markkinoille tuottavasta koko istutusalasta kussakin jäsenvaltiossa.

EU-maat voivat jättää tilastojen ulkopuolelle tilat, jotka tuottavat kutakin kyseessä olevaa monivuotista viljelykasvia alle 0,2 hehtaarin kynnysarvon kokonaan tai pääosin markkinoille kussakin jäsenvaltiossa. Jos näiden tilojen kattama ala on vähemmän kuin 5 prosenttia yksittäisen viljelykasvin koko istutusalasta, EU-maat voivat nostaa tätä kynnysarvoa edellyttäen, että tämä ei johda siihen, että yli 5 prosenttia yksittäisen viljelykasvin koko istutusalasta jää tilastojen ulkopuolelle.

EU-maiden, joiden monivuotisten viljelykasvien istutusalat ovat vähintään 1 000 hehtaaria kutakin monivuotista viljelykasvia kohti, on tuotettava vuonna 2012 ja sen jälkeen joka viides vuosi liitteessä I tarkoitetut tiedot.

Maiden, joiden muihin tarkoituksiin käytettävien viiniköynnösten istutusalat ovat vähintään 500 hehtaaria, on tuotettava vuonna 2015 ja sen jälkeen joka viides vuosi liitteessä II tarkoitetut tiedot.

Mikäli EU-maat tekevät otantatutkimuksia, niiden on monivuotisia viljelykasveja koskevien tilastojen saamiseksi varmistettava, että tietojen variaatiokerroin ei kansallisella tasolla ole suurempi kuin 3 prosenttia kunkin viljelykasvin viljelyalasta.

Muihin tarkoituksiin (kuin syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden tuotantoon) käytettäviä viiniköynnöksiä koskevat tilastot on laadittava käyttäen tietoja, jotka ovat saatavilla viinitilarekisterissä.

Muihin tarkoituksiin käytettäviä viiniköynnöksiä lukuun ottamatta monivuotisia viljelykasveja koskevat tiedot jaotellaan NUTS*-tason I alueellisten yksiköiden mukaan, jos asetuksessa ei ole säädetty vähemmän yksityiskohtaisesta jaottelusta. Muihin tarkoituksiin käytettäviä viiniköynnöksiä koskevat tiedot jaotellaan NUTS-tason II alueellisten yksiköiden mukaan.

Kaikki tiedot lähetetään Euroopan komissiolle (Eurostatille) viimeistään viitekautta seuraavan vuoden syyskuun 30 päivänä.

Komissio (Euroopan komissio) tarkastelee uudelleen lainsäädännön täytäntöönpanoa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 ja sen jälkeen joka viides vuosi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2012 alkaen. Jotkin EU-maat, joiden kansalliset tilastojärjestelmät edellyttivät suuria mukautuksia, voitiin vapauttaa asetuksen soveltamisesta 31. joulukuuta 2012 asti; näissä maissa jatkettiin direktiivin 2001/109/EY soveltamista.

KESKEISET TERMIT

Monivuotinen viljelykasvi: viljelykiertoon kuulumaton viljelykasvi, lukuun ottamatta monivuotista nurmea ja niittyä, joka varaa maaperän pitkäksi ajaksi ja tuottaa satoa usean vuoden ajan.
NUTS: yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö. NUTS-taso I = suuret sosioekonomiset alueet, kuten Saksassa Länder, Belgiassa alueet, Puolassa alueet, Romaniassa makroalueet; NUTS-taso II = aluepolitiikan täytäntöönpanon perusalueet, kuten Belgiassa provinssit, Tanskassa alueet, Tšekissä alueet (kraje).

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1337/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 357/79 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/109/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 7–20)

Asetukseen (EU) N:o 1337/2011 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 20.03.2018