Pakolaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt – aseman määrittelyä koskevat yhteiset vaatimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2011/95/EU – yhteiset vaatimukset pakolaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden aseman määrittelylle ja kansainväliselle suojelulle

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on

Direktiivillä pyritään näin vähentämään tällaisten henkilöiden liikkumista EU-maasta toiseen lainsäädäntöjen välisten eroavuuksien vuoksi.

Direktiivillä muutetaan direktiiviä 2004/83/EY ja korvataan se, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön* kanssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tarkoitus ja määritelmät

Hakemusten arviointi

Pakolaisaseman myöntäminen

Toissijaisen suojeluaseman myöntäminen

”Vakava haitta”, jota EU:n ulkopuolisen maan kansalainen voi joutua kärsimään, jos hänet palautetaan alkuperämaahansa tai kansalaisuudettoman henkilön ollessa kyseessä entiseen pysyvään asuinmaahansa, voi olla

Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman menettäminen tai myöntämättä jättäminen

Direktiivissä luetellaan

Kansainvälisen suojelun sisältö

Toissijaisen suojeluaseman sisältöä on lähennetty pakolaisaseman sisällön kanssa, jotta EU-mailta voidaan suureksi osaksi poistaa mahdollisuus rajoittaa jotkin oikeudet vain pakolaisille.EU-maan myöntämä kansainvälinen suojelu sisältää seuraavat oikeudet:

Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät maat

Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta jättäytyivät direktiivin soveltamisen ulkopuolelle Lissabonin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 21 perusteella. Niitä sitoo siis edelleen direktiivi 2004/83/EY.Tanskaa ei sido tämä eikä aiempi direktiivi Lissabonin sopimukseen liitetyn Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan N:o 22 mukaisesti.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivillä 2011/95/EU muutettiin direktiiviä 2004/83/EY ja korvattiin se. Suurinta osaa direktiivin 2011/95/EU artikloista, joiden sisältämät seikat eivät kuuluneet direktiivin 2004/83/EY soveltamisalaan, on sovellettu 22. joulukuuta 2013 alkaen. Direktiivin 2011/95/EU mukaiset uudet säännöt oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 21. joulukuuta 2013 mennessä.

TAUSTAA

Direktiivistä käytetään nimitystä ”aseman määrittelyä koskeva direktiivi”, ja se on yksi Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän keskeisistä välineistä yhdessä turvapaikkamenettelydirektiivin, vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin, Dublin-asetuksen ja Eurodac-asetuksen kanssa. Tärkeää on myös lujittaa taloudellista yhteisvastuullisuutta asetuksella, jolla perustetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Vuonna 2016 Euroopan komissio antoi tiedonannon Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistusprosessin käynnistämiseksi.

KESKEISET TERMIT

Toissijainen suojelu: Sellaisten turvapaikkaa hakevien henkilöiden kansainvälinen suojelu, joille ei voida myöntää pakolaisasemaa. Direktiivissä tällä tarkoitetaan henkilöitä, jotka joutuisivat todelliseen vaaraan kärsiä ”vakavaa haittaa” (määritellään tekstissä), jos heidät palautetaan alkuperämaahansa.
Oikeuskäytäntö: Aiempien ratkaisujen perusteella muodostettu oikeus.
Palauttaminen: Pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden pakottaminen palaamaan maahan, jossa he joutuvat todennäköisesti vainotuksi.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9–26)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen ja laillisten maahanpääsyväylien kehittäminen” (COM(2016) 197 final, 6.4.2016)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168–194)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60–95)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96–116)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31–59)

Asetukseen (EU) N:o 604/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, ”Eurodac”-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1–30)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 29.01.2018