Torjunta-ainetilastojen tuottaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1185/2009 – torjunta-aineita koskevat tilastot

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Tilastot koskevat

Tietojen keruu, toimittaminen ja käsittely

EU-maiden on kerättävä liitteessä I lueteltujen ominaistietojen määrittelemiseen tarvittavat tiedot vuosittain ja liitteessä II lueteltujen ominaistietojen määrittelemiseen tarvittavat tiedot viisivuotiskausittain käyttäen seuraavia menetelmiä:

EU-maiden on tämän jälkeen toimitettava tulokset Euroopan komissiolle (Eurostat) asetuksen liitteissä määritettyjen aikataulujen ja toimitusaikojen mukaisesti. Niiden on esitettävä tiedot liitteessä III olevan luokittelun mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1264/2014 vahvistetussa teknisessä muodossa.

Kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostat) on käytettävä salassa pidettäviä tietoja yksinomaan tilastointitarkoituksiin Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua koskevan asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti.

Laadunarviointi

EU-maiden on annettava komissiolle (Eurostat) selvityksiä toimitettujen tietojen laadusta. Komissio (Eurostat) arvioi myös toimitettujen tietojen laadun.

Täytäntöönpanotoimenpiteet ja komitea

Asetuksessa annetaan komissiolle valtuudet antaa lisälainsäädäntöä asetuksen täytäntöönpanoa varten. Komissio mukauttaa säännöllisesti asetuksen liitteessä III olevaa tuotteiden ja kemikaaliluokkien luokitukseen sisällytettävien aineiden luetteloa. Komissio saa apua ja neuvoja kansallisista asiantuntijoista koostuvalta Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevältä komitealta.

Kertomus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viiden vuoden välein kertomuksen asetuksen täytäntöönpanosta. Kertomuksessa arvioidaan toimitettujen tietojen laadun lisäksi tiedonkeruumenetelmiä, tietojen keruusta yrityksille, maatiloille ja kansallisille viranomaisille aiheutuvaa rasitetta sekä tilastojen hyödyllisyyttä asetuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Komissio antoi ensimmäisen kertomuksen vuonna 2017.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 30. joulukuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1185/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, torjunta-aineita koskevista tilastoista (EUVL L 324, 10.12.2009, s. 1).

Asetukseen (EY) N:o 1185/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1264/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, torjunta-aineita koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse tietojen toimittamismuodosta annetun asetuksen (EU) N:o 408/2011 muuttamisesta (EUVL L 341, 27.11.2014, s. 6).

Komission asetus (EU) N:o 656/2011, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2011, torjunta-aineita koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on määritelmistä ja tehoaineiden luettelosta (EUVL L 180, 8.7.2011, s. 3).

Komission asetus (EU) N:o 408/2011, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, torjunta-aineita koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse tietojen toimittamismuodosta (EUVL L 108, 28.4.2011, s. 21).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle torjunta-aineita koskevista tilastoista 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2009 täytäntöönpanosta (COM(2017) 109 final, 3.3.2017).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 27.11.2017