Verkkosisällöstä nauttiminen ilman rajoja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2017/1128 – verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävästä siirrettävyydestä EU:ssa

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella pyritään varmistamaan, että henkilöt, jotka ovat omassa EU-maassaan verkkosisältöpalvelujen, kuten elokuvien, urheilutapahtumien, e-kirjojen, videopelien ja musiikin, tilaajia, voivat saada kyseisiä palveluja oleskellessaan tilapäisesti muissa EU-maissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on varmistettava, että toisessa EU-maassa käyvällä tilaajalla on mahdollisuus käyttää maksettua palveluaan samalla tavalla kuin asuinmaassaan. Näitä palveluja voivat olla tilausvideopalvelut (kuten Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi tai Chili TV), internet-televisiot (kuten Viasatin Viaplay, Sky-kanavan Now TV tai Voyo), musiikin suoratoistopalvelut (kuten Spotify, Deezer tai Google Music) tai sähköiset pelien markkinapaikat (kuten Steam tai Origin). Muissa EU-maissa tilaajien saatavana olisi oltava

Palveluntarjoajaa ei velvoiteta tarjoamaan samanlaista laatua, ellei tästä sovita tilaajan kanssa, mutta laatua ei saa tarkoituksellisesti heikentää. Tilaajalle on myös ilmoitettava toimituksen laadusta ennen palvelun tarjoamista.

Verkkosisältöpalvelun tarjoamisen toisessa EU-maassa katsotaan tapahtuvan yksinomaan siinä EU-maassa, jossa tilaaja asuu.

Sopimuksen tekemisen ja uusimisen yhteydessä palveluntarjoajan on varmennettava kohtuullisilla ja oikeasuhteisilla keinoilla se EU-maa, jossa tilaaja asuu, käyttäen enintään kahta seuraavista tietolähteistä:

Palvelun tarjoajan ei tarvitse asettaa palvelua saataville toisessa EU-maassa, jos tilaaja ei esitä tietoja, joiden perusteella voidaan varmistaa hänen asuinmaansa. Henkilötietojen käsittelyn on oltava oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi ja täytettävä direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY vaatimukset.

Oikeuksien haltijat voivat antaa luvan sisältönsä käyttämiseen tämän asetuksen mukaisesti ilman asuinmaan varmentamista, ja ne voivat peruuttaa antamansa luvan ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa. Oikeuksien haltijan ja palveluntarjoajan välinen sopimus ei saa rajoittaa oikeutta luvan peruuttamiseen. Kaikki tilaajan, palveluntarjoajan tai oikeuksien haltijoiden väliset sopimusehdot, jotka ovat tämän asetuksen vastaisia, ovat täytäntöönpanokelvottomia.

Maksuttomia palveluja tarjotessaan palveluntarjoaja voi tarjota sisältöään tilaajien saataville ja käytettäväksi, kun nämä ovat tilapäisesti toisessa EU-maassa, jos se EU-maa, jossa he asuvat, voidaan varmentaa tämän asetuksen mukaisesti.

Euroopan komissio laatii kertomuksen asetuksen soveltamisesta oikeudellisen, teknisen ja taloudellisen kehityksen valossa ja mahdollisen säädösehdotuksen viimeistään 2. huhtikuuta 2021. Kertomuksessa arvioidaan, miten varmentaminen toimii ja onko asetusta tarpeen muuttaa, kiinnittäen erityistä huomiota pk-yrityksiin ja henkilötietojen suojaan kohdistuviin vaikutuksiin.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta aletaan soveltaa 1. huhtikuuta 2018 alkaen.

TAUSTAA

Mahdollisuus käyttää verkkosisältöpalveluja matkustaessa tarjoutuu EU:n kuluttajille pian sen jälkeen, kun he ovat alkaneet hyötyä uusista matkapuhelinten verkkovierailuja koskevista säännöistä osana EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. Säännöllisin väliajoin matkustavat henkilöt maksavat 15. kesäkuuta 2017 alkaen kotimaan hinnan langattoman internet-yhteyden kohtuullisesta käytöstä riippumatta siitä, missä päin EU:ta he matkustavat.

Lisätietoa:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/1128, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävästä siirrettävyydestä sisämarkkinoilla (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 1–11)

Asetukseen (EU) N:o 2017/1128 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (COM(2015)0192 final, 6.5.2015)

Viimeisin päivitys: 07.02.2018