Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus

SOPIMUKSEN TARKOITUS

Kuten toisen osaston otsikosta käy ilmi, Euratomin perustamissopimuksen tarkoituksena on ”edistää ydinenergia-alan kehitystä”.

Yhteisillä ydinenergiamarkkinoilla sen tavoitteena on

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Sopimusta sovelletaan yksinomaan ydinenergian siviilikäyttöön (ei sotilaskäyttöön).

Sopimuksen rakenne

Ensimmäisessä osastossa vahvistetaan 8 Euratomin tehtävää, ja toisessa osastossa määrätään tarkemmin niitä koskevista säännöistä seuraavasti:

Kolmas ja neljäs osasto koskevat toimielimiä ja varainhoitoa

Viides osasto sisältää yleiset määräykset ja kuudes osasto alkuvaihetta koskevat määräykset (toimielinten perustamista ja alkuvaiheen soveltamista koskevat määräykset ja siirtymäajan määräykset).

Sopimuksessa on myös viisi liitettä, joka koskevat seuraavia:

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus allekirjoitettiin 25. maaliskuuta 1957 ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 1958.

TAUSTAA

Euroopan atomienergiayhteisön (EAEC, joka tunnetaan paremmin nimellä ”Euratom”) perustamissopimus allekirjoitettiin Roomassa vuonna 1957 samaan aikaan Euroopan talousyhteisön (ETY) perustamissopimuksen kanssa. Allekirjoittajina olivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) kuusi perustajamaata. ETY:n ja EAEC:n perustamissopimuksista käytetään toisinaan nimitystä ”Rooman sopimukset”, kun taas ”Rooman sopimus” tarkoittaa EY:n perustamissopimusta.

Toisin kuin EY:n perustamissopimukseen, edelleen voimassa olevaan Euratomin perustamissopimukseen ei ole koskaan tehty suuria muutoksia. Euratom ei ole sulautunut Euroopan unioniin, minkä vuoksi se pysyy erillisenä oikeushenkilönä, vaikka sen jäsenmaat ovat samat.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) rinnalla Euratomin perustamissopimus on osa EU:n primaarilainsäädäntöä yhtenä sen aktiivisista sopimuksista.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1957 – konsolidoitu toisinto (EUVL C 203, 7.6.2016, s. 1–112)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1957 (ei julkaistu virallisessa lehdessä)

Sulautumissopimus, tehty 8 päivänä huhtikuuta 1965 (EYVL 152, 13.7.1967, s. 2–17 (DE, FR, IT, NL))

Maastrichtin sopimus, tehty 7 päivänä helmikuuta 1992 (EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Lissabonin sopimus, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007 (EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1–271)

Viimeisin päivitys: 25.05.2018