Alumiinioksidin käyttäminen fluorin poistamiseen kivennäisvesistä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission asetus (EU) N:o 115/2010 – aktivoidun alumiinioksidin käyttö fluorin poistamiseen kivennäisvesistä

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella säädetään ehdot aktivoidun alumiinioksidin* käytölle fluorin* poistamiseen kivennäis- ja lähdevesistä, jotta se olisi EU:n juomaveden laatua koskevien direktiivien mukaista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Aktivoidun alumiinioksidin käyttäminen fluorin poistamiseen luontaisista kivennäisvesistä ja lähdevesistä on sallittua seuraavin ehdoin:

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 2. maaliskuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Aktivoitu alumiinioksidi: erittäin huokoinen alumiinioksidin muoto, jolla on suuri pinta-ala. Sillä voidaan suodattaa fluoria juomavedestä.
Fluori: vedessä luonnostaan esiintyvä aine. Sen pitoisuudet vaihtelevat paljon EU:n jäsenvaltioiden välillä.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EU) N:o 115/2010, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, aktivoidun alumiinioksidin käyttöedellytyksistä fluorin poistossa luontaisista kivennäisvesistä ja lähdevesistä (EUVL L 37, 10.2.2010, s. 13–15)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (Uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 164, 26.6.2009, s. 45–58)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1–54). Teksti julkaistu uudelleen oikaisussa (EUVL 226, 25.6.2004, s. 3–21).

Asetukseen (EY) N:o 852/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission direktiivi 2003/40/EY, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, luontaisten kivennäisvesien ainesosien luettelon, enimmäispitoisuuksien ja pakkausmerkintöjen antamisesta sekä luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien otsonilla rikastetulla ilmalla tapahtuvaa käsittelyä koskevista edellytyksistä (EUVL L 126, 22.5.2003, s. 34–39)

Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32–54)

Katso konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 28.09.2017