Turvallisemmat ja vähemmän saastuttavat varusteet EU:n aluksilla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2014/90/EU laivavarusteista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tavoitteena on

Siinä säädetään lisävaatimuksista, joita oman maansa lipun alla purjehtivien alusten varusteiden hyväksynnästä (kansainvälisten sopimusten mukaisesti) vastaavien kansallisten viranomaisten on noudatettava antaessaan, vahvistaessaan tai uudistaessaan todistuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan komissio on antanut seuraavat delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset:

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 17. syyskuuta 2014 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 18. syyskuuta 2016 mennessä.

TAUSTAA

Kansainvälisten meriturvallisuusyleissopimusten mukaisesti maiden on varmistettava, että niiden lipun alla purjehtivien alusten varusteet täyttävät tietyt suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykystandardit.

Maille annetaan kuitenkin huomattava määrä liikkumavaraa tämän toteuttamisessa. Tämä saattaa johtaa turvallisuustason vaihteluun ja haitata tavaroiden vapaata liikkumista EU:ssa.

Ottamalla käyttöön standardoidut EU:n hyväksyntää koskevat säännöt nämä ongelmat vältetään ja sisämarkkinat toimivat suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi EU-maan lipun alla purjehtivien alusten laivaväki ja matkustajat voivat olla varmoja siitä, että aluksilla olevat ruorimerkillä varustetut varusteet on testattu ja sertifioitu soveltuvien turvallisuus- ja ympäristönormien mukaisesti.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146–185)

Direktiiviin 2014/90/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1170, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2020, laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1397 kumoamisesta (EUVL L 264, 12.8.2020, s. 1–269)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/608, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, laivavarusteiden elektronisten tunnisteiden teknisistä arviointiperusteista (EUVL L 101, 20.4.2018, s. 64–67)

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/414, annettu 9 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/90/EY täydentämisestä sellaisten yksittäisten laivavarusteiden yksilöimiseksi, joissa voi olla hyödyllistä käyttää elektronisia tunnisteita (EUVL L 75, 19.3.2018, s. 3–17)

Viimeisin päivitys: 08.10.2020