Yhtenäinen eurooppalainen rautatieverkko

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä 2012/34/EU pyritään selkeyttämään EU:n rautatiealaa koskevia sääntöjä tavoitteena

Direktiivillä yhdistetään ja kumotaan ”ensimmäiseen rautatiepakettiin” kuuluvat kolme direktiiviä. Ne koskevat

Direktiivillä (EU) 2016/2370 muutetaan direktiiviä 2012/34/EU rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Laadun parantaminen kilpailua edistämällä

Direktiivillä 2012/34/EU

Rataverkon haltijat *

Kotimaan henkilöliikenne

Muutosdirektiivillä (EU) 2016/2370 varmistetaan, että kaikilla rautatieyrityksillä on yhtäläiset oikeudet käyttää ratoja ja asemia. EU-maat voivat kuitenkin rajoittaa käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan ja määränpään välisellä osuudella tarjottavan henkilöliikenteen osalta, jos samasta reitistä on tehty yksi tai useampi julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus. Tämä pätee myös, jos vaihtoehtoisesta reitistä on tehty yksi tai useampi julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus ja jos kyseisen oikeuden käyttö vaarantaisi asianomaisen sopimuksen tai asianomaisten sopimusten taloudellisen tasapainon.

Viranomaisvalvonta

Rautatieverkon rahoitus

Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava pitkän aikavälin investointistrategioita, jotka antavat enemmän vakautta rataverkon haltijalle sijoituspäätösten tekemiseen ja töiden suunnitteluun sekä paremmat takeet sijoittajille ja kannustavat yrityksiä investoimaan infrastruktuurin nykyaikaistamiseen. Strategioiden on oltava vähintään viisivuotisia ja uusittavissa.

Täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten antaminen

Euroopan komissio on antanut useita täytäntöönpanosäädöksiä, jotka täydentävät direktiiviä 2012/34/EU ja koskevat seuraavia seikkoja:

Vuonna 2017 komissio antoi delegoidun päätöksen (EU) 2017/2075, jolla korvattiin direktiivin 2012/34/EU liite VII. Liite koskee ratakapasiteetin käyttöoikeuden myöntämismenettelyn aikataulua.

Covid-19-pandemia

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Rataverkon haltija: elin tai yritys, joka on vastuussa rautatieinfrastruktuurin käytöstä, kunnossapidosta ja uudistamisesta tietyssä verkossa sekä osallistumisesta sen kehittämiseen niiden puitteiden mukaisesti, jotka EU-maa on määrittänyt infrastruktuurin kehittämistä ja rahoittamista koskevissa yleisissä toimintaperiaatteissaan.
Olennaiset toiminnot: päätöksenteko, joka koskee

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32–77)

Direktiiviin 2012/34/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1429, annettu 7 päivänä lokakuuta 2020, toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta (EUVL L 333, 12.10.2020, s. 1–5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/698, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, covid-19:n leviämisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla (EUVL L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1795, annettu 20 päivänä marraskuuta 2018, menettelyn ja perusteiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU 11 artiklan mukaisen taloudellisen tasapainon arvioinnin soveltamista varten (EUVL L 294, 21.11.2018, s. 5–14)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177, annettu 22 päivänä marraskuuta 2017, palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta (EUVL L 307, 23.11.2017, s. 1–13)

Komission delegoitu päätös (EU) 2017/2075, annettu 4 päivänä syyskuuta 2017, yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2012/34/EU liitteen VII korvaamisesta (EUVL L 295, 14.11.2017, s. 69–73)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/545, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016, rautateiden ratakapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä koskeviin puitesopimuksiin liittyvistä menettelyistä ja perusteista (EUVL L 94, 8.4.2016, s. 1–11)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1100, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2015, rautatiemarkkinoiden seurantaan liittyvistä jäsenvaltioiden raportointivelvollisuuksista (EUVL L 181, 9.7.2015, s. 1–26)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/909, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2015, rautatieliikenteen harjoittamisesta suoraan aiheutuvien kustannusten yksityiskohtaisista laskentasäännöistä (EUVL L 148, 13.6.2015, s. 17–22)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/429, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, meluvaikutuksista aiheutuvien kustannusten hinnoittelussa noudatettavista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 70, 14.3.2015, s. 36–42)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/171, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, rautatieyritysten toimilupamenettelyn tietyistä näkökohdista (EUVL L 29, 5.2.2015, s. 3–10)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2015/10, annettu 6 päivänä tammikuuta 2015, rautateiden ratakapasiteetin hakijoita koskevista edellytyksistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 870/2014 kumoamisesta (EUVL L 3, 7.1.2015, s. 34–36)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 869/2014, annettu 11 päivänä elokuuta 2014, uusista rautateiden henkilöliikennepalveluista (EUVL L 239, 12.8.2014, s. 1–10)

Viimeisin päivitys: 25.01.2021