Henkilötietojen suojaa koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös (EU) 2016/920 rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Yhdysvaltojen ja EU:n sopimuksen allekirjoittamisesta

Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus noudatettavista normeista vaihdettaessa henkilötietoja Euroopan unionin ja Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten välillä

PÄÄTÖKSEN JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Tietosuoja

Sopimuksella suojataan poliisi- ja rikosoikeusviranomaisten keskenään vaihtamat henkilötiedot muun muassa seuraavin tavoin:

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 20. toukokuuta 2016 alkaen. EU ja Yhdysvallat allekirjoittivat sopimuksen 2. kesäkuuta 2016.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Rekisteröity: henkilö, johon henkilötiedot liittyvät.

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös (EU) 2016/920, annettu 20 päivänä toukokuuta 2016, rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 154, 11.6.2016, s. 1–2)

Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojasta

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Viimeisin päivitys: 23.01.2017