EU:n ja Yhdysvaltojen välinen henkilötietojen vaihto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto (COM(2016) 117 final) – Transatlanttiset tietovirrat: luottamuksen palauttaminen vahvoilla suojatoimilla

TIEDONANNON TARKOITUS

Siinä tarkastellaan sitä, miten pitkälle Euroopan unioni (EU) on edistynyt vuonna 2013 luottamuksen palauttamisesta EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietojen siirtoon annetun tiedonannon tavoitteiden toteuttamisessa. Kyseistä Euroopan komission tiedonantoa seurasi kertomuksia Yhdysvaltojen laajamittaisista tiedustelutietojen keruuta koskevista ohjelmista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vuoden 2013 tiedonannossa määritellään kolme tärkeintä toimea, joiden tavoitteena on palauttaa luottamus EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietojen siirtoon:

Uudistuspaketti koostuu kahdesta välineestä:

Uudistuspaketti hyväksyttiin virallisesti huhtikuussa 2016.

Safe harbor -järjestelmästä vuonna 2013 annetussa tiedonannossa mainittiin lukuisia järjestelyn toimintaan liittyviä puutteita koskien erityisesti:

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn saavutukset eli safe harbor -järjestelmän korvaavat säännöt on jaettu tiedonannossa neljään pääryhmään:

Tiedonannossa todetaan, että puitesopimus tarjoaa yhdenmukaiset ja kattavat tietosuojaa koskevat takeet, joita sovelletaan kaikkeen rikosoikeuden täytäntöönpanon alalla tapahtuvaan transatlanttiseen tietojenvaihtoon asianomaisten viranomaisten välillä (tai vaihtoehtoisesti kansainvälisen sopimuksen perusteella yksityisten tahojen ja lainvalvontaviranomaisten välillä, kuten matkustajarekisteritietojen tai terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman kohdalla). Erityisesti se:

EU ja Yhdysvallat allekirjoittivat puitesopimuksen 2. kesäkuuta 2016.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

safe harbor: EU:n ja Yhdysvaltojen välisille EU:sta yhdysvaltalaisille yrityksille suuntautuvia henkilötietojen siirtoja ja tietojen käyttöä koskeville säännöille vuonna 2000 annettu nimi. Euroopan unionin tuomioistuin mitätöi lokakuussa 2016 komission tekemän tietosuojan tason riittävyyttä koskevan safe harbor -päätöksen (jossa transatlanttisten tietojen siirtojen tietosuojan tason todettiin olevan riittävä). Päätös on sittemmin korvattu EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyllä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Transatlanttiset tietovirrat: luottamuksen palauttaminen vahvoilla suojatoimilla (COM(2016) 117 final, 29.2.2016)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Viimeisin päivitys: 28.11.2016