Poliisin ja syyttäjäviranomaisten käyttämien henkilötietojen suojeleminen (vuodesta 2018 alkaen)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2016/0680 – yksilöiden suojelu poliisin ja syyttäjäviranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä edellytetään, että lainvalvontaviranomaisten keräämät tiedot

Määräajat

EU-maiden on vahvistettava asianmukaiset määräajat henkilötietojen poistamista tai niiden säilyttämisen tarpeellisuuden säännöllistä tarkistamista varten.

Asianomaiset henkilöt (”rekisteröidyt”)

Direktiivissä edellytetään, että lainvalvontaviranomaiset erottavat selvästi toisistaan henkilötiedot, jotka koskevat eri ryhmiin kuuluvia rekisteröityjä, kuten

Rekisteröidyn saataville asetettavat tai hänelle annettavat tiedot

Lainvalvontaviranomaisten (tietosuojaviranomaisten) on asetettava rekisteröityjen saataville muun muassa seuraavat tiedot:

Turvallisuus

EU-maiden viranomaisten on toteutettava tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojen riskiä vastaavan turvallisuustason. Automatisoidun käsittelyn osalta on toteutettava muun muassa seuraavat toimenpiteet:

Kumoaminen

Direktiivillä korvataan puitepäätös 2008/977/YOS rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 6. toukokuuta 2018 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 5. toukokuuta 2016 alkaen. EU-maiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 6. toukokuuta 2018 mennessä.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

Viimeisin päivitys: 23.01.2017