Henkilötietojen suojaaminen (vuodesta 2018)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2016/679 – luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kansalaisten oikeudet

Yleisellä tietosuoja-asetuksella vahvistetaan olemassa olevia oikeuksia, otetaan käyttöön uusia oikeuksia ja autetaan kansalaisia hallitsemaan paremmin henkilötietojaan. Kansalaisten oikeuksia ovat muun muassa

Yrityksiä koskevat säännöt

Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on luoda liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää innovointia muun muassa seuraavin keinoin:

Uudelleentarkastelu

Euroopan komission on toimitettava kertomus asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta 25. toukokuuta 2020 mennessä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Viimeisin päivitys: 25.05.2020