Kansainvälinen tutkimus- ja innovaatioyhteistyö

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (COM(2012) 497 final) – EU:n strateginen lähestymistapa kansainväliseen tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön

TIEDONANNON TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön tavoitteet ovat seuraavat:

Tiedediplomatia ” käyttää kansainvälistä tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä keinona parantaa suhteita tärkeisiin maihin ja alueisiin. Hyvät kansainväliset suhteet voivat puolestaan johtaa toimivaan tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön.

Uutta strategiaa kansainväliseen tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön voidaan kuvailla seuraavasti:

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvistaminen ja keskittäminen: strateginen lähestymistapa (COM(2012) 497 final, 14.9.2012)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy asiakirjaan ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen ja keskittäminen: strateginen lähestymistapa” (SWD(2012) 258 final, 14.9.2012)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104–173)

Asetukseen (EU) N:o 1291/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Kertomus tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä koskevan strategian täytäntöönpanosta (COM(2014) 567 final, 11.9.2014)

Kansainvälisen yhteistyön etenemissuunnitelmia koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy asiakirjaan ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Kertomus kansainvälistä tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä koskevan strategian täytäntöönpanosta” (SWD (2014) 276 final, 11.9.2014)

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Kansainvälistä tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä koskevan strategian täytäntöönpano (COM(2016) 657 final, 13.10.2016)

Kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön painopisteitä koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy asiakirjaan ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Kansainvälistä tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä koskevan strategian täytäntöönpano” (SWD(2016) 329 final, 13.10.2016)

Viimeisin päivitys: 07.12.2016