Euroopan aluekehitysrahasto (2014–2020)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1301/2013 Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöistä

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Osallistuminen

Kaikki EU-maiden alueet ovat tukikelpoisia, mutta myönnetty tuki riippuu EU:n prioriteeteista ja alueen tyypistä.

Keskeiset teemat

EAKR:n investoinnit keskittyvät neljän keskeisen teeman ympärille:

Investointityypit

Kokonaistalousarvio

Talousarvio kaudelle 2014–2020 on yli 185 miljardia euroa.

Politiikan ja talousarvion prioriteetit

Toteutus

Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite

Asetuksella (EU) 2020/460 perustetulla koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevalla investointialoitteella tarjotaan EU-maiden käyttöön ERI-rahastoista 37 miljardia euroa terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseen ja pk-yritysten tukemiseen, lyhyen aikavälin työllisyysjärjestelmiin ja yhteisöllisiin palveluihin.

Koronavirusta koskevat erityistoimenpiteet: lisää joustavuutta ERI-rahastojen käyttöön

Muutosasetuksen (EU) 2020/558 myötä EU-maat voivat siirtää varoja Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston välillä, eri alueluokkien välillä ja kyseisten kolmen rahaston painopistealueiden väillä.

Covid-19-tautiin liittyvät koheesiopolitiikan ohjelmat voidaan 1. heinäkuuta 2020 – 30. kesäkuuta 2021 rahoittaa poikkeuksellisesti sataprosenttisesti EU:n rahoituksella kyseisenä tilivuonna. Lisäksi toimenpiteillä yksinkertaistetaan ohjelmien hyväksymistä niiden toteuttamisen vauhdittamiseksi, rahoitusvälineiden käytön helpottamiseksi ja tarkastusten yksinkertaistamiseksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu lauantai 21. joulukuu 2013 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289–302)

Asetukseen (EU) N:o 1301/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2056, annettu 22 päivänä elokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien kaupunkialueiden kestävän kehityksen alan innovatiivisten toimenpiteiden valinta- ja hallinnointiperiaatteita, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 522/2014 muuttamisesta (EUVL L 294, 11.11.2017, s. 26)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 522/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien kaupunkialueiden kestävän kehityksen alan innovatiivisten toimenpiteiden valinta- ja hallinnointiperiaatteita (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 1–3)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/99/EU, annettu 18 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitukseen oikeutettujen alueiden luettelon laatimisesta sekä koheesiorahaston rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden luettelon laatimisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 50, 20.2.2014, s. 22–34)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 07.07.2020