Koheesiorahasto (2014-2020)

Asetuksessa säädetään Euroopan koheesiorahaston tavoitteista rahoituskaudelle 2014-2020. Rahasto on yksi EU:n rahoitusvälineistä, joiden tarkoituksena on kaventaa eri alueiden välisiä kehityseroja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013 koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

Koheesiorahastosta tuetaan EU:n köyhimpiä alueita edistämällä kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä. Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden on vähemmän kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, voidaan antaa rahoitusta koheesiorahastosta. Koheesiorahaston osarahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia jäsenvaltion julkisista menoista.

Toiminta-alat

Koheesiorahastolla osallistutaan seuraavien hankkeiden tukemiseen:

Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kehittäminen

EU:n ympäristötavoitteiden, kuten muun muassa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian, edistäminen sekä sellaisten kestävien liikennehankkeiden tukeminen, jotka eivät ole osa Euroopan laajuisia liikenneverkkoja

teknisen tuen tarjoaminen.

Investointiprioriteetit sisältävät hankkeita, joilla edistetään:

vähähiilistä taloutta

ilmastonmuutokseen sopeutumista, riskien ehkäisemistä ja riskinhallintaa

ympäristön suojelemista/säilyttämistä

kestävän liikenteen edistämistä ja pullonkaulojen poistamista.

Rahoituskaudella 2014-2020 saatavilla on 10 miljardia euroa Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 1316/2013 mukaisten eurooppalaista lisäarvoa tuottavien liikenneinfrastruktuurihankkeiden osarahoittamiseen.

Tukikelpoiset menot

Tukikelpoisuudesta päätetään kansallisella tasolla. Seuraavantyyppiset menot eivät kuitenkaan ole tukikelpoisia koheesiorahastosta:

ydinvoimaloiden käytöstä poisto tai rakentaminen

investoinnit päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvien toimintojen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

asuntoinvestoinnit, elleivät ne liity energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseen

tupakan ja tupakkatuotteiden valmistus, jalostus ja markkinointi

vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen

investoinnit lentoasemien infrastruktuuriin, elleivät ne liity ympäristönsuojeluun tai ellei niiden yhteydessä tehdä investointeja, jotka ovat tarpeen infrastruktuurin kielteisten ympäristövaikutusten lieventämiseksi.

Asetusta on tarkasteltava uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1300/2013

21.12.2013

-

EUVL L 347, 20.12.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/99/EU Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitukseen oikeutettujen alueiden luettelon laatimisesta sekä koheesiorahaston rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden luettelon laatimisesta kaudelle 2014-2020. (EUVL L 50, 20.2.2014).

Asetus (EU) N:o 1303/2013 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta.

Viimeisin päivitys 17.04.2014