Julkiset hankinnat – vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen ala

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2014/25/EU vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kynnysarvot

Kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten, julkisten yritysten tai yhtymien, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia (eli niiden tahojen, joita tämä direktiivi koskee), on tehtävä hankintasopimukset direktiivin sääntöjen mukaisesti, kun hankintojen arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin seuraavat kynnysarvot (voimassa 1. tammikuuta 2016 alkaen):

Euroopan komissio varmistaa kahden vuoden välein, että kynnysarvot vastaavat EU:n kansainvälisiä velvoitteita, ja tarkistaa niitä tarvittaessa.

Toiminnot, joihin direktiiviä sovelletaan

Direktiiviä sovelletaan seuraaviin julkisiin hankintoihin:

Poikkeukset

Direktiiviä ei sovelleta seuraaviin hankintasopimuksiin:

Uudet hankinta-ilmoitusten vakiolomakkeet

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1986 esitellään julkisten hankintailmoitusten julkaisussa käytettävät uudet vakiolomakkeet. Nämä uudet lomakkeet koskivat kaikkia uusia hankintailmoituksia 18. huhtikuuta 2016 asti.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 17. huhtikuuta 2014 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 18. huhtikuuta 2016.

TAUSTAA

Julkisten hankintojen säännöt määrittelevä yleinen EU:n lainsäädäntö sisältyy direktiiviin 2014/24/EU. Säännöissä vahvistetaan noudatettavat menettelytavat ja säädetään, että kun kansalliset viranomaiset käyttävät julkista hankintaa pyytääkseen tarjouksia rakennusurakoista, tavaroista tai palveluista, niiden on kohdeltava kaikkia hakijoita tasa-arvoisesti ja ketään syrjimättä. Heidän on myös toimittava ja tehtävä päätöksiä avoimesti.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta. (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243–374)

Direktiiviin 2014/25/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

Katso konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1–64)

Katso konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1986, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015, vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 842/2011 kumoamisesta (EUVL L 296, 12.11.2015, s. 1–146).

Viimeisin päivitys: 19.09.2016