Yhteistä valvontamekanismia koskeva kehysasetus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) No 468/2014 — kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus)

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

YVM on toinen EU:n pankkiunionin* kahdesta pilarista. Toinen on yhteinen kriisinratkaisumekanismi*.

Asetuksella täydennetään asetusta (EU) N:o 1024/2013, joka tunnetaan YVM-asetuksena ja jolla perustettiin yhteinen valvontamekanismi. YVM koostuu EKP:sta ja mekanismiin osallistuvien EU-maiden kansallisista toimivaltaisista viranomaisista.

Soveltamisala: asetus kattaa sekä EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä koskevat käytännön menettelyt että yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat organisatorisia seikkoja, hallinnollisia menettelyjä ja seuraamuksia. Näihin kuuluvat muun muassa

Keskeinen osa yhteistä valvontamekanismia koskevaa kehysasetusta ovat menetelmät sen arvioimiseksi luokitellaanko YVM:n puitteissa valvottava yhteisö merkittäväksi vai vähemmän merkittäväksi, sekä tästä arvioinnista johtuvat menettelyt.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 15. toukokuuta 2014.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

* Yhteinen valvontamekanismi: EU:n pankkivalvonnan järjestelmä, joka koostuu EKP:sta ja kansallisista toimivaltaisista viranomaisista. Se antaa EKP:lle toimivallan valvoa suoraan pankkeja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa EU-maissa.

* EU:n pankkiunioni: perustettiin vuoden 2008 talouskriisin seurauksena vahvistamaan EU:n pankkien valvontaa.

* Yhteinen kriisinratkaisumekanismi: EU:n järjestelmä, jolla ongelmissa olevien pankkien kriisinratkaisu hoidetaan tehokkaasti.

* Nimetyt kansalliset viranomaiset: asianomaiset viranomaiset, jotka kussakin EU-maassa on nimetty työskentelemään EKP:n kanssa YVM:n täytäntöönpanemiseksi. Usein ne ovat kansallisia keskuspankkeja, mutta kyseeseen voivat tulla myös kansalliset rahoitusalan valvontaviranomaiset.

SÄÄDÖS

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014 kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1–50)

Viimeisin päivitys: 27.04.2020