Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten lääkkeiden alalla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EU) N:o 557/2014 toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella käynnistetään toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen vaihe ajanjaksolle 2014–2020.

IMI2-yhteisyritys pyrkii kehittämään uusia rokotteita, lääkkeitä ja hoitomuotoja. Tämä tapahtuu toteuttamalla yhteisiä tutkimushankkeita, joilla vastataan terveyttä koskeviin haasteisiin EU:ssa ja varmistetaan, että EU:n lääketeollisuuden kilpailukyky säilyy.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tavoitteet

Strateginen tutkimusohjelma

IMI2-yhteisyritys keskittyy seuraaviin neljään tutkimusalaan:

IMI-aloite koskee muun muassa seuraavia terveyden painopisteitä:

Hallinto

Talousarvio

EU:n rahoitusosuus IMI2-yhteisyrityksen kustannusten kattamiseksi on 1 638 000 000 euroa vuoteen 2024 ulottuvalla kaudella. Euroopan lääketeollisuuden rahoitusosuus (luontoissuorituksina) on 1 425 000 000 euroa. Lisärahoitusta tulee muilta biotieteiden aloilta tai organisaatioilta, jotka päättävät tukea IMI2-yhteisyrityksen toimintaa joko osakkaina tai assosioituneina kumppaneina yksittäisissä hankkeissa. Yhteisyritys pyrkii myös edistämään synergioita Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kanssa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 27. kesäkuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Biomerkkiaineet: biologisia indikaattoreita, jotka auttavat tunnistamaan henkilöt, joilla on alttius tiettyyn sairauteen.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EU) N:o 557/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54–76)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 622/2014, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, poikkeuksen myöntämisestä Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen yhteisyritykselle ”tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020)” osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 (EUVL L 174, 13.6.2014, s. 7–11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ”tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020)” osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81–103)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ”tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 (2014–2020)” ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104–173)

Asetukseen (EU) N:o 1291/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 21.08.2018