EU:n säännöt mittauslaitteiden tarkkuuden varmistamiseksi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2014/32/EU mittauslaitteista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään mittauslaitteiden myyntiä ja käyttöönottoa koskevista yhdenmukaisista EU:n laajuisista säännöistä. Mittauslaitteet ovat kaupan, kuluttajien ja teollisuuden kannalta tärkeitä, koska niillä varmistetaan mittausten tarkkuus ja edistetään kaupallisten toimien avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Direktiivin tavoitteena on

Direktiivin etuja ovat muun muassa seuraavat:

Direktiivillä laaditaan uudelleen direktiivi 2004/22/EY ja kumotaan se.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivillä yhdenmukaistetaan mittauslaitteita koskeva lainsäädäntö EU:n ”uuden lainsäädäntökehyksen” kanssa. Lainsäädäntökehykseen sisältyy kaksi toisiaan täydentävää säädöstä:

Soveltamisala

Lakisääteisesti valvottuja mittauslaitteita käytetään monenlaisiin mittaustehtäviin, jotka liittyvät kansanterveyteen, yleiseen turvallisuuteen sekä hyvän kauppatavan mukaiseen kaupankäyntiin. Direktiiviä sovelletaan

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin mittauslaitteisiin, jotka ovat uusia EU:n markkinoilla silloin, kun ne saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön. Toisin sanoen ne ovat

Direktiiviä sovelletaan mittauslaitteiden tarjonnan kaikkiin muotoihin, myös etämyyntiin.

Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet

Valmistajien on varmistettava seuraavat seikat:

Maahantuojien on varmistettava seuraavat seikat:

Jakelijoiden on varmistettava seuraavat seikat:

Lisäksi direktiivissä

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivillä 2014/32/EY tarkistettiin direktiiviä 2004/22/ETY ja korvattiin se, ja sitä on sovellettu EU-maissa 20. huhtikuuta 2016 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Tilavuuden muunnoslaite: laite, joka muuntaa mittausolosuhteissa mitatun virran, lämpötilan, paineen ja kaasun koostumuksen perusolosuhteita vastaavaksi määräksi.
Ilmoitettu laitos: riippumaton organisaatio, jonka EU-maa on nimennyt arvioimaan tiettyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta, ennen kuin ne saatetaan markkinoille. Se hoitaa asiaankuuluvassa lainsäädännössä säädettyjä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyviä tehtäviä silloin, kun edellytetään ulkopuolisen viranomaisen toimintaa.
Valtuutettu edustaja: EU:n alueelle sijoittautunut henkilö tai organisaatio, jonka valmistaja on valtuuttanut kirjallisesti toimimaan puolestaan.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 149–250)

Direktiiviin 2014/32/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30–47)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 768/2008/EY, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82–128)

Viimeisin päivitys: 12.11.2019