EU:n säännöt muiden kuin automaattisten vaakojen tarkkuuden varmistamiseksi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2014/31/EU muista kuin automaattisista vaaoista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään muiden kuin automaattisten vaakojen* myyntiä ja käyttöönottoa koskevista yhdenmukaisista EU:n laajuisista säännöistä. Muut kuin automaattiset vaa’at ovat kaupan, kuluttajien ja teollisuuden kannalta tärkeitä, koska niillä varmistetaan mittausten tarkkuus ja edistetään kaupallisten toimien avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Direktiivin tarkoituksena on

Direktiivin etuja ovat muun muassa seuraavat:

Direktiivillä laaditaan uudelleen direktiivi 2009/23/EY ja kumotaan se.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivillä yhdenmukaistetaan muita kuin automaattisia vaakoja koskeva lainsäädäntö EU:n ”uuden lainsäädäntökehyksen” kanssa. Lainsäädäntökehykseen sisältyy kaksi toisiaan täydentävää säädöstä:

Soveltamisala

Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet

Valmistajien on varmistettava seuraavat seikat:

Maahantuojien on varmistettava seuraavat seikat:

Jakelijoiden on varmistettava seuraavat seikat:

Lisäksi direktiivissä

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivillä 2014/31/EY tarkistettiin direktiiviä 2002/95/ETY ja korvattiin se, ja sitä on sovellettu EU-maissa 20. huhtikuuta 2016 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Muu kuin automaattinen vaaka: vaaka, jolla punnittaessa tarvitaan käyttäjän toimenpiteitä.
Ilmoitettu laitos: riippumaton organisaatio, jonka EU-maa on nimennyt arvioimaan tiettyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta, ennen kuin ne saatetaan markkinoille. Se hoitaa asiaankuuluvassa lainsäädännössä säädettyjä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyviä tehtäviä silloin, kun edellytetään ulkopuolisen viranomaisen toimintaa.
Valtuutettu edustaja: EU:n alueelle sijoittautunut henkilö tai organisaatio, jonka valmistaja on valtuuttanut kirjallisesti toimimaan puolestaan.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 107–148)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30–47)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 768/2008/EY, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82–128)

Viimeisin päivitys: 12.11.2019