Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2011/93/EU – lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on parantaa lasten suojelemista seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta. Siksi direktiivissä velvoitetaan EU-maita

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Jotta rikoksentekijöiden syytteeseenpanoa voidaan helpottaa, direktiivissä

Lapsiuhrien suojelemiseksi direktiivissä vahvistetaan sääntöjä

Direktiivissä edellytetään rikosten ehkäisemiseksi seuraavia toimia:

Jatkotoimet

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2016 kaksi kertomusta. Ensimmäisessä kertomuksessa tarkasteltiin direktiiviä kokonaisuudessaan, kun taas toisessa kertomuksessa tarkasteltiin erityisesti lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivustojen vastaisia toimia (25 artikla).

Maailmanlaajuinen kumppanuus verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (Global Alliance against Child Sexual Abuse Online)

EU:n ja Yhdysvaltain yhteisen aloitteen, joka on direktiivistä erillinen mutta siihen liittyvä kehitys, puitteissa 54 maata ympäri maailmaa sitoutui vuonna 2012 allekirjoituksellaan maailmanlaajuiseen kumppanuuteen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Osapuolet sitoutuivat poliittisiin tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on

Tämä maailmanlaajuinen kumppanuus yhdistettiin Yhdistyneen kuningaskunnan (1) WeProtect-aloitteeseen, ja ne muodostivat yhdessä WeProtect Global Alliance -kumppanuuden lasten seksuaalisen hyväksikäytön lopettamiseksi verkossa. Kumppanuus tuo yhteen yli 80 hallitusta, 20 globaalia teknologiayritystä ja 24 johtavaa kansainvälistä ja valtiosta riippumatonta järjestöä, ja sen tavoitteena on suojella lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä verkossa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 17. joulukuuta 2011 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 18. joulukuuta 2013 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1–14)

Oikaisu

Direktiiviin 2011/93/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen arvioimisesta, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun direktiivin 2011/93/EU noudattamiseksi (COM(2016) 871 final, 16.12.2016)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanon arvioinnista (COM(2016) 872 final, 16.12.2016)

Viimeisin päivitys: 28.03.2018(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).