Rahoitusjärjestelmän väärinkäytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan seuraaviin:

Direktiivillä

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien on

Direktiivin (EU) 2015/849 muuttaminen

Euroopassa vuonna 2016 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen hyväksyttiin vuonna 2018 direktiivi (EU) 2018/843 (viides rahanpesunvastainen direktiivi), jolla muutetaan direktiiviä (EU) 2015/849. Muutosdirektiivi on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 10. tammikuuta 2020 mennessä. Uudella direktiivillä tiukennetaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä monin tavoin, muun muassa

Direktiivin (EU) 2015/848 täydentäminen

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/758 säädetään lisätoimenpiteistä, mukaan lukien vähimmäistoimet, jotka luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava torjuakseen tehokkaasti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä silloin, kun muun kuin EU-maan lainsäädännössä ei sallita koko konsernia koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen täytäntöönpanoa muihin kuin EU-maihin sijoittautuneissa konsernin sivuliikkeissä ja enemmistöomisteisissa tytäryrityksissä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä (EU) 2015/849 on sovellettu 25. kesäkuuta 2015 alkaen, ja se oli alun perin tarkoitus saattaa osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 26. kesäkuuta 2017 mennessä. Tätä määräaikaa on kuitenkin jatkettu useilla muutoksilla, erityisesti direktiivillä (EU) 2018/843, joka oli saatettava kokonaisuudessaan osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä 10. tammikuuta 2020 mennessä.

TAUSTAA

Direktiivi on osa EU:n lainsäädäntöpakettia, jonka tavoitteena on torjua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Pakettiin sisältyy myös asetus (EU) 2015/847 varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista. Direktiivi on myös osa laajempaa EU:n strategiaa talousrikollisuuden torjumiseksi. Strategiaan osallistuvat myös seuraavat tahot:

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Rahanpesu: rikoksen tuottamien varojen muuntaminen näennäisesti puhtaiksi varoiksi yleensä rahoitusjärjestelmän kautta esimerkiksi peittämällä rahojen alkuperä, muuntamalla niiden muotoa tai siirtämällä varat jonnekin, missä ne herättävät vähemmän huomiota.
Terrorismin rahoitus: varojen tarjoaminen tai kerääminen terrorismirikosten toteuttamista varten.
Tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja: henkilö, joka viime kädessä omistaa yrityksen ja käyttää siinä määräysvaltaa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73–117)

Direktiiviin (EU) N:o 2015/849 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sisämarkkinoihin vaikuttavia ja rajat ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta arvioinnista (COM(2019) 370 final, 24.7.2019)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle rahanpesun selvittelykeskusten välisen yhteistyön puitteiden arvioinnista (COM(2019) 371 final, 24.7.2019)

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/758, annettu 31 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vähimmäistoimista ja lisätoimenpiteistä, jotka luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin lieventämiseksi eräissä kolmansissa maissa (EUVL L 125, 14.5.2019, s. 4–10)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sisämarkkinoihin vaikuttavia ja rajat ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta arvioinnista (COM(2017) 340 final, 26.6.2017)

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1675, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita (EUVL L 254, 20.9.2016, s. 1–4)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 1–18)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 07.02.2020